RÅ 1994 not 255

Ansökan av Åke C. om återställande av försutten tid för att överklaga byggnadsnämnds beslut

Not 255. Ansökan av Åke C. om återställande av försutten tid för att överklaga byggnadsnämnds beslut. - Byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun beslutade den 20 juni 1991 att bevilja bygglov för fastigheten Timmervik Södra 1:54 och att bevilja strandskyddsdispens. I besvärsskrivelse, daterad den 8 oktober 1991, överklagade Åke C. beslutet hos Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Länsstyrelsen undanröjde i beslut den 22 oktober 1991 byggnadsnämndens beslut och återförvisade ärendet till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden beslutade den 31 oktober 1991 att bevilja bygglov för ovan nämnda fastighet och att medge strandskyddsdispens. Inga-Lill och Åke C. överklagade beslutet hos länsstyrelsen. Genom en påteckning på handlingen med överklagandet återkallade Inga-Lill och

Åke C. sitt överklagande. Länsstyrelsen beslutade den

2 mars 1993 att avskriva ärendet. Sedan Åke C. på nytt

aktualiserat ärendet beslutade länsstyrelsen den 2 juni

1993 att inte ta upp det till prövning. I beslut den

30 september 1993 avslog Kammarrätten i Göteborg Inga-Lill

och Åke C:s överklagande av länsstyrelsens beslut.

Regeringsrätten

Regeringsrätten beslutade den 10 februari 1994 att inte

bevilja prövningstillstånd. - Åke C. ansökte om resning och

återställande av försutten tid. Till stöd för sin talan

anförde Åke C. i huvudsak följande. Kammarrätten hade inte

tagit hänsyn till att han och hans hustru blivit missledda

av länsstyrelsen. De uttryckte tydligt att de önskade att

det tidigare överklagandet skulle dröja eftersom deras

juridiska ombud rekommenderat detta då han ansåg att

tomtfrågan skulle lösas först. Hos länsstyrelsen blev de

upplysta att enda vägen var att återkalla överklagandet. De

visste inte då att beteckningen på detta hette "vilande".

Därför blev det fel. Överklagandet borde på grund härav ses

som rättidigt och Åke C. begärde därför att försutten tid

skulle återställas och hänvisade till det första

överklagandet till länsstyrelsen den 8 oktober 1991. Vidare

hade kammarrätten inte tagit hänsyn till att det uppförda

huset stred mot bl.a. 16 § naturvårdslagen. Området var

strandskyddat och fick inte bebyggas. Av denna anledning

borde bygglovet återkallas. - Regeringsrätten (1994-04-25 Bouvin, Berglöf, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Inga-Lill och Åke C. har i rätt tid överklagat byggnadsnämndens beslut den 31 oktober 1991. De har därefter skriftligen förklarat att de återkallar sitt överklagande, vilket föranlett länsstyrelsen att avskriva ärendet. I skrift som därefter kom in till länsstyrelsen yrkade Inga-Lill och Åke C. "vilandeförklaring" av ärendet. Eftersom ärendet då redan hade avskrivits får yrkandet, såsom länsstyrelsen angett, uppfattas som ett nytt överklagande av byggnadsnämndens beslut. Överklagandet har dock kommit in för sent. Länsstyrelsens beslut, att överklagandet inte föranleder någon åtgärd, får mot denna bakgrund anses riktigt. Vad Åke C. har åberopat beträffande avsikten med återkallelsen av överklagandet eller i övrigt utgör inte skäl för resning. Inte heller föreligger förutsättningar för återställande av försutten tid för att överklaga byggnadsnämndens beslut den 31 oktober 1991. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna. (fd I 1994-03-24, Persson)

*REGI

*INST