RÅ 1994 not 256

Not 256. Överklagande av Heinz S. och Margareta S. ang. inhibition i mål om placering av barn, som vårdas enligt

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. -

Kammarrätten i Göteborg (1994-03-08, Koch, Ahlquist,

Norgren) avslog yrkande om inhibition av Länsrättens i

Värmlands län dom den 18 november 1993 varigenom Heinz S:s

och Margareta S:s son Thomas S. placerats i Brickebackens

familjehem. - Heinz S. och Margareta S. yrkade att

Regeringsrätten skulle förordna att beslutet om placering

av Thomas S. i Brickebackens familjehem tills vidare inte

skulle gälla. - Regeringsrätten (1994-04-26, Brink, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har genom dom den 10 mars 1994 slutligt prövat makarna S:s överklagande av länsrättens dom. Den fråga om förbud mot verkställighet som kammarrätten prövat i det nu överklagade beslutet har därigenom förfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd III 1994-03-24, Noring)

*REGI

*INST