RÅ 1994 not 257

Onyttiga besvär (fråga om inhibition av länsrätts dom ang. återkallelse av körkort förfallen eftersom kammarrätt slutligt avgjort målet)

Kammarrätten i Göteborg

Not 257. Överklagande av Jonatan L. ang. inhibition i mål om återkallelse av körkort. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län återkallade Jonatan L:s körkort och körkortstillstånd genom dom den 11 februari 1994 och bestämde därvid spärrtiden till två månader. Jonatan L. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Göteborg och yrkade att länsrättens dom tills vidare inte skulle gälla. I det överklagade beslutet avslog kammarrätten yrkandet om verkställighetshinder. - Jonatan L. yrkade att kammarrättens beslut skulle omprövas. - Regeringsrätten (1994-04-26, Brink, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet är numera upplyst att kammarrätten genom dom den 7 mars 1994 slutligt avgjort målet. Kammarrätten meddelade med ändring av

länsrättens dom Jonatan L. varning och förordnade att hans

körkort omedelbart skulle återställas till honom. Frågan om

förbud mot verkställighet av länsrättens dom har härigenom

förfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd III 1994-03-24, Noring)

*REGI

*INST