RÅ 1994 not 269

Kammarrätten i Jönköping

Not 269. Överklagande av Davood G. ang. utbyte av

utländskt körkort. - Länsstyrelsen i Jönköpings län

(1991-05-13, Bergenstråhle) avslog Davood G:s ansökan om utbyte av utländskt körkort med följande motivering:

Statens kriminaltekniska laboratorium har vid en

förgranskning av Ert "körkort" konstaterat följande:

äktheten går ej att avgöra. Statens kriminaltekniska

laboratorium har även granskat Ert insända intyg och

konstaterat att ändringar gjorts; siffror är ändrade. - Ni

har beretts tillfälle att yttra Er. Ni har vid besök den

8 mars 1991 uttalat att tjänstemän i Iran ändrat siffrorna

i intyget. - Länsstyrelsen finner under ovan angivna

omständigheter inte styrkt, att Ni är innehavare av nu

gällande nationellt körkort, som berättigar Er till att

erhålla svenskt körkort utan att behöva avlägga förarprov.

- Davood G. vidhöll sin ansökan. Han anförde att hans

körkortsinnehav kunde styrkas av hans lands ambassad. -

Kammarrätten förelade Davood G. att inom viss tid inkomma

med ytterligare utredning som han önskade åberopa. Han

inkom dock inte med någon ytterligare utredning. -

Kammarrätten i Jönköping (1991-09-13, Nordling, Schiller, Dahlbom): Kammarrätten ändrar inte länsstyrelsens beslut. - I besvär fullföljde Davood G. sin talan och åberopade ett till Regeringsrätten ingivet intyg utfärdat av den iranska ambassaden i Stockholm. - Regeringsrätten (1994-04-29, Björne, Wadell, Bouvin, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt det till Regeringsrätten ingivna intyget hade Davood G. vid tiden för ansökningen om utbyte av det utländska körkortet ett i Iran gällande körkort nr 241-005083 utfärdat den 5 april 1990 och giltigt till den 5 april 2000. - Med hänsyn till den utredning Davood G. numera förebragt i målet samt till omständigheterna i övrigt finns anledning till förnyad prövning av frågan om han hade ett i Iran giltigt körkort när ansökningen om utbyte gjordes. Hans ansökan om utbyte av körkort bör därför prövas på nytt av länsstyrelsen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och Länsstyrelsens i Jönköpings län beslut den 13 maj 1991 samt visar målet åter till länsstyrelsen för ny behandling. (fd III 1994-04-12,

Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST