RÅ 1994 not 276

Not 276. Ansökan av Bostadsrättsföreningen Lifvet om

rättsprövning av beslut om avvisning av talan. - Efter

ansökan av Bostadsrättsföreningen Lifvet meddelade

Länsbostadsnämnden i Uppsala län den 22 januari 1990 ett

preliminärt beslut om bostadslån för nybyggnad. Den

14 oktober 1991 meddelade länsbostadsnämnden slutligt

beslut rörande bostadslånet. Sedan bostadsrättsföreningen

överklagat beslutet avvisade länsbostadsnämnden enligt

beslut den 26 augusti 1992 överklagandet såsom för sent

inkommet. Bostadsrättsföreningen överklagade beslutet till

Boverket, som i beslut den 30 december 1992 avslog

överklagandet. I beslut den 11 februari 1993 avslog

Boverket en begäran från bostadsrättsföreningen om

omprövning av beslutet den 30 december 1992. - I

Regeringsrätten ansökte bostadsrättsföreningen om

rättsprövning av Boverkets beslut den 11 februari 1993.

Till stöd för sin talan anförde föreningen i huvudsak

följande. Med stöd av det preliminära beslutet om

bostadslån, med där angiven garanterad ränta 2,45 procent,

fattade föreningen beslut om att genomföra byggnationen.

Hade det i beslutet sagts att den garanterade räntesatsen

skulle utgöra 3,4 procent, som sedan angavs i det slutliga

beslutet, skulle byggnationen aldrig ha kommit till stånd.

Föreningen yrkade att den garanterade räntan, 2,45 procent,

för det första året skulle gälla. - Regeringsrätten

(1994-05-02, Brink, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen

(1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett

sådant förvaltningsärende hos regeringen eller en

förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i

8 kap.2 eller 3 §regeringsformen (RF) pröva om avgörandet

i ärendet strider mot någon rättsregel. De föreskrifter som

anges i dessa lagrum är dels civilrättsliga föreskrifter,

dels vad man brukar kalla betungande offentligrättsliga

föreskrifter. Av lagtexten framgår att det är ärendet och

inte beslutet som skall röra något förhållande som avses i

8 kap. 2 eller 3 § RF. Ett avvisningsbeslut som grundas på

förvaltningslagens regel om vem som får överklaga kan

därför bli föremål för rättsprövning om ärendet i sak

gäller något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § RF

(se prop. 1987/88:69 s. 35). Bestämmelserna om bostadslån

utgör en för enskilda gynnande reglering. De utgör inte

civilrättsliga föreskrifter och innefattar inte sådana

åligganden eller ingrepp som avses i 8 kap. 3 § RF. Då

ärendet i sak således inte avser sådant förhållande som

anges i 8 kap. 2 eller 3 § RF finner Regeringsrätten att

rättsprövning inte kan komma i fråga. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III

1994-03-22, Sundberg)

*REGI

*INST