RÅ 1994 not 282

Bifall (vilseledande uppgifter av landstingskommun ang. justering av beslutsprotokoll) / Vilseledande uppgifter av landstingskommun ang. justering av beslutsprotokoll (bifall)

Not 282. Överklagande av Göran L. ang. avvisande av talan i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen och ansökan om återställande av försutten tid. - Landstingsfullmäktige i Södermanlands läns landsting antog den 23-24 november 1993, § 83, ett förslag att tillsammans med Örebro läns landsting bilda ett bolag för en gemensam materialförsörjning. - Hos kammarrätten överklagade Göran L. fullmäktiges beslut och hemställde om verkställighetsförbud. - Kammarrätten i Stockholm (1994-01-24, Stegard, Ganting, Dinnetz): Enligt 10 kap. 6 § kommunallagen skulle klagomålen ha kommit in till

kammarrätten inom tre veckor från den dag då det

tillkännagavs på landstingets anslagstavla att protokollet

över beslutet justerats. - Sådant tillkännagivande ägde rum

den 1 december 1993 men klagomålen kom in till kammarrätten

först den 27 december 1993 och således efter klagotidens

utgång. Klagomålen skall därför avvisas. - Kammarrätten

avvisar klagomålen. - Göran L. överklagade kammarrättens

beslut och yrkade att det skulle upphävas och att målet

skulle återförvisas till kammarrätten för förnyad

handläggning. Han yrkade även att Regeringsrätten skulle

förordna om inhibition. För den händelse hans överklagande

inte skulle vinna bifall, ansökte Göran L. om återställande

av den försuttna tiden för att överklaga beslutet den

23-24 november 1993 av Landstingsfullmäktige i Södermanlands läns landsting. Till stöd för ansökningen anförde han bl.a. följande. Enligt kungörelse i Eskilstuna-Kuriren tillkännagavs justeringen av protokollet från fullmäktiges sammanträde på landstingets anslagstavla den 8 december 1993. Vid kontakter med landstinget informerades Göran L. om att protokollet skulle justeras den 8 december 1993. Den 14 december 1993 fick han information om att det gått knappt en vecka sedan protokollet justerats. Det var först i januari 1994 som han fick upplysningar om aktuella justerings- och anslagsdatum. - Göran L. bifogade en kopia av kungörelsen i

Eskilstunakuriren. - Landstingsstyrelsen bestred bifall

till överklagandet och anförde bl.a. följande. Göran L:s

överklagande kom in till kammarrätten efter klagotidens

utgång. Det var i och för sig riktigt att annonsen inte

innehöll uppgift om dagen för tillkännagivandet på

landstingets anslagstavla. Vid utskick av protokollsutdrag

från landstinget var det dock rutin att dessa försågs med

en stämpel där det framgick vilken dag bevis om justering

av protokollet anslagits på landstingets anslagstavla. Det

hade inte framkommit något som tydde på att avvikelse från

denna rutin ägt rum i detta fall. I det protokollsutdrag

som tillställts Göran L. angavs att ärendet justerats

omedelbart. Enligt landstingets uppfattning borde han härav

förstått att ärendet justerats tidigare än övriga ärenden

och närmare undersökt saken. Han hade även per telefon

upplysts om det verkliga förhållandet. - Regeringsrätten

(1994-05-06, Björne, Wadell, Ragnemalm): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte

skäl att meddela prövningstillstånd. - Vad härefter avser

ansökningen om återställande av försutten tid för att

överklaga landstingsfullmäktiges beslut finner

Regeringsrätten att Göran L. blivit vilseledd om tidpunkten

för tillkännagivandet av protokolljusteringen och därför

får anses ha haft giltig ursäkt för att inte ge in

överklagandet till kammarrätten inom föreskriven tid. Den

försuttna tiden för att hos kammarrätten överklaga

fullmäktiges beslut skall med hänsyn härtill återställas. -

Yrkandet om inhibition kan inte i förevarande sammanhang

bli föremål för Regeringsrättens prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar yrkandet om inhibition. - Regeringsrätten återställer den försuttna tiden för att överklaga landstingsfullmäktiges beslut den 23-24 november 1993, § 83, och visar målet åter till Kammarrätten i Stockholm, som har att uppta Göran L:s den 27 december 1993 till kammarrätten inkomna överklagande såsom en i rätt tid mot landstingsfullmäktiges beslut förd talan. (fd III 1994-04-12, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST