RÅ 1994 not 283

Bifall (felaktig besvärshänvisning, kommunalbesvär) / Felaktig besvärshänvisning (bifall, kommunalbesvär)

Not 283. Överklagande av Monica O. ang. avvisande av talan i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen och ansökan om återställande av försutten tid. - Barn- och utbildningsnämnden i Höörs kommun (1993-10-18) beslöt att ej bevilja Monica O. och Conny O. reducerad barnomsorgsavgift. - I skrivelse, som kom in till kammarrätten den 17 november 1993, överklagade Monica O. Barn- och utbildningsnämndens beslut. - Kammarrätten i Göteborg (1993-12-10, Wileke, Hansson, Lagercrantz): Enligt 10 kap. 6 § kommunallagen skall klagomål över kommuns beslut ha inkommit till kammarrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. - Justering av det vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde förda protokollet

tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 25 oktober 1993. - Monica O:s överklagande har kommit in efter utgången av den i 10 kap. 6 § kommunallagen stadgade klagotiden. Överklagandet kan därför inte prövas av kammarrätten. - Kammarrätten avvisar överklagandet. - I överklagandet fullföljde Monica O. sin talan. Hon ansågs ansöka om återställande av den försuttna tiden för att överklaga beslutet den 18 oktober 1993 av Barn- och utbildningsnämnden i Höörs kommun. Till stöd för ansökningen anförde hon i huvudsak följande. Enligt bifogad kopia av information från kommunen skulle överklagande av beslutet ges in till kammarrätten inom tre veckor från den dag hon fick del av beslutet. Hon fick del av nämndens beslut den 27 oktober 1993 och överklagandet kom in till kammarrätten den 17 november 1993, dvs. inom den tidsfrist som angivits. - Barn- och utbildningsförvaltningen i Höörs kommun uppgav i avgivet yttrande bl.a. att formuleringen i den besvärshänvisning som Monica O. erhållit var felaktig. - Regeringsrätten (1994-05-06, Björne, Wadell, Ragnemalm) Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Av utredningen i målet framgår att Monica O. fått del av nämndens beslut med en besvärshänvisning enligt vilken hon kunde överklaga nämndens beslut inom tre veckor från den dag hon tagit del av beslutet. Härigenom har hon blivit vilseledd i frågan om hur överklagande rätteligen skulle ske. Hon får därför anses ha haft giltig ursäkt för att inte överklaga inom föreskriven tid. På grund härav bör den försuttna tiden för att hos kammarrätten överklaga nämndens beslut återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten återställer den försuttna tiden för att överklaga nämndens beslut och visar målet åter till Kammarrätten i Göteborg, som har att uppta Monica O:s den 17 november 1993 till kammarrätten inkomna överklagande såsom en i rätt tid mot nämndens beslut förd talan. (fd III 1994-04-12, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST