RÅ 1994 not 288

Not 288. Ansökan av Abdelaziz Y. R. om återställande av

försutten tid i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. -

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 8 december

1993 att återkalla Abdelaziz Y. R:s tillstånd till

taxitrafik. Beslutet delgavs honom den 17 december 1993. I

skrivelse, som kom in till länsstyrelsen den 31 januari

1994, överklagade han länsstyrelsens beslut. Genom beslut

den 9 februari 1994 avvisade länsstyrelsen överklagandet

eftersom det kommit in för sent. Enligt beslut den 22 mars

1994 ändrade Kammarrätten i Stockholm inte länsstyrelsens

avvisningsbeslut. - Abdelaziz Y. R. ansökte om

återställande av försutten tid för att överklaga

länsstyrelsens beslut den 8 december 1993. Han anförde i

huvudsak följande. Under perioden den 2 november - den

21 december 1993 var han intagen på Riksförsäkringsverkets

sjukhus i Nynäshamn på grund av utredning gällande

huvudvärk av kronisk art samt rygghalsskada. Efter

utskrivningen tilltog huvudvärken och han blev helt

oförmögen att företa sig någonting. Han sjukskrevs ånyo med

remiss till Riksförsäkringsverkets sjukhus för ytterligare

utredning. Den 22 januari 1994 hittade en släkting till

honom länsstyrelsens beslut och hjälpte honom att inge en

skrivelse med överklagande. - Till ansökningen fogades

intyg från Riksförsäkringsverkets sjukhus att han vårdats

där under perioden den 2 november - den 21 december 1993

samt två sjukskrivningsintyg. - Regeringsrätten

(1994-05-09, Brink, Berglöf, Lindstam): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Abdelaziz Y. R. har inte visat att han på grund av sjukdom varit förhindrad att anföra besvär över länsstyrelsens beslut inom föreskriven tid. Den försuttna tiden skall därför inte återställas. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen. (fd II 1994-04-26, Hartzell)

*REGI

*INST