RÅ 1994 not 290

Not 290. Besvär i särskild ordning av Peter H. avseende

inkomsttaxering 1990. - Kammarrätten i Stockholm meddelade

den 26 februari 1993 dom i mål avseende Peter H:s

inkomsttaxering 1990. - I besvär i särskild ordning, som

kom in till Länsrätten i Stockholms län den 18 maj 1993,

yrkade Peter H. att hans rörelseinkomst för taxeringsåret

1990 skulle sättas ned med 66 975 kr. Han anförde att den

redovisningsbyrå han anlitat redovisat vissa intäkter i

hans rörelse två gånger samt även redovisat intäkter som

inte hörde till hans rörelse. - Länsrätten överlämnade med

stöd av 103 § taxeringslagen (1956:623) skrivelsen till

Regeringsrätten. - Riksskatteverket tillstyrkte att

rörelseinkomsten sattes ned med 54 248 kr mot yrkade

66 974 kr samt uppgav att mellanskillnaden 12 726 kr

utgjorde mervärdeskatt som inte påverkat rörelseinkomsten.

- Regeringsrätten (1994-05-09, Björne, Brink, Tottie,

Werner, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Handlingarna i målet styrker Peter H:s uppgifter om att hans taxering blivit väsentligt för hög och om anledningen till detta. Med hänsyn till vad som framkommit framstår det som ursäktligt att han inte i ordinär ordning åberopat nu anförda omständigheter. Peter H. har därför rätt att anföra

besvär i särskild ordning enligt 100 § första stycket 6)

och andra stycket taxeringslagen. - Regeringsrätten finner

att hans intäkter av rörelse vid taxeringen bör reduceras

med det av Riksskatteverket tillstyrkta beloppet 54 248 kr.

- Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller Peter H:s i särskild ordning anförda besvär på så sätt att hans taxeringar 1990 med ändring av kammarrättens dom bestäms till följande belopp (beloppen här uteslutna).

(fd III 1994-04-19, Håkansson)

*REGI

*INST