RÅ 1994 not 291

Not 291. Överklagande av Eija B. ang. inkomsttaxering 1988.

- Taxeringsnämnden åsatte Eija B. taxeringar till statlig

och kommunal inkomstskatt. - I överklagande yrkade Eija B.

avdrag för räntekostnader med 4 200 kr. - Länsrätten i

Stockholms län ändrade enligt dom den 29 juni 1992 inte

taxeringarna. - I besvär i särskild ordning fullföljde

Eija B. sitt avdragsyrkande. I dom den 22 april 1993 biföll

Kammarrätten i Stockholm hennes talan. - Eija B.

överklagade kammarrättens dom. - Regeringsrätten

(1994-05-09, Björne, Brink, Tottie, Werner, Ragnemalm):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har i domen den 22 april 1993 tagit upp Eija B:s besvär till

prövning och med bifall till hennes yrkande nedsatt

taxeringarna med 4 200 kr. Eftersom kammarrättens dom

således inte gått Eija B. emot får hon enligt 33 § andra

stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) inte föra talan

mot domen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd III 1994-04-19, Håkansson)

*REGI

*INST