RÅ 1994 not 292

Not 292. Överklagande av Ingvar H. ang. rätt att ta del av

allmän handling. - Ingvar H. begärde att från

förundersökningen avseende mordet på statsminister Olof

Palme få ut protokoll över förhör med Jonny Wiklund och

Glenn Malmström. - Rikspolisstyrelsen (1993-11-12): De förhör som avses med Ingvar H:s begäran har dokumenterats av tjänstemän som deltagit i utredningsarbetet. Förhörsutskrifterna, som ingår i det fortsatta förundersökningsarbetet, har inte expedierats eller behandlats på annat sätt som innebär att de är att anse som upprättade i den mening som avses i 2 kap. 7 §

tryckfrihetsförordningen. Utskrifterna är därför inte

allmänna handlingar enligt 2 kap. 3 §

tryckfrihetsförordningen. Någon på tryckfrihetsförordningen

grundad rätt att få ut dem föreligger således inte för

Ingvar H. - Rikspolisstyrelsen avslår Ingvar H:s begäran. -

I överklagande vidhöll Ingvar H. sin begäran. -

Kammarrätten i Stockholm (1993-12-17, Pernold,

Avellan-Hultman, Nyqvist): ej ändring. - Ingvar H.

fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-05-09,

Björne, Tottie, Wadell, Bouvin, Ragnemalm) fastställde

kammarrättens dom. (fd III 1994-04-20, Holmström)

*REGI

*INST