RÅ 1994 not 296

Not 296. Överklagande av Martin H. ang. rätt att ta del av

allmän handling. - Martin H. begärde att få ta del av

allmän handling varav framgick vem som granskade hans

deklaration resp. beslutade om hans taxering 1990,

alternativt att få de efterfrågande uppgifterna ur allmän

handling. - Lokala skattekontoret i Kungälvs kommun

(1993-12-20): Att besluta om Er taxering tillkom år 1990 taxeringsnämnd 722. Vem som granskade deklarationen framgår genom signatur på deklarationen. Hos lokala skattekontoret i Kungälv finns ingen handling som utvisar signaturer för resp. granskare. Skattekontoret kan därför inte upplysa om vem som granskade Er deklaration 1990. - Skattemyndigheten avslår Er begäran att få ta del av vem som granskade Er deklaration 1990. - I överklagande vidhöll Martin H. sin begäran. - Kammarrätten i Göteborg (1994-02-22, Kärrström, Ståhlgren, Nilsson): Av den i målet aktuella deklarationen

framgår såväl vilken taxeringsnämnd som beslutat om

Martin H:s taxering för 1990 som signaturen för den person

som granskat deklarationen. Dessa uppgifter har Martin H.

rätt ta del av. - Bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen

och sekretesslagen om utbekommande av allmän handling avser

endast rätt att ta del av och erhålla uppgift ur sådan

handling som finns förvarad hos myndighet, men medför inte

skyldighet för myndigheten att på begäran framställa en ny

handling på grundval av uppgifter som kan inhämtas ur

befintliga allmänna handlingar (jfr R 78 2:19). - Lokala

skattekontoret uppger att det hos skattekontoret inte finns

någon handling som utvisar signaturer för resp. granskare.

Kammarrätten saknar anledning att ifrågasätta denna

uppgift. Överklagandet kan således inte bifallas. -

Kammarrätten avslår överklagandet. - Martin H. fullföljde

sin talan. - Regeringsrätten (1994-05-11, M. Sjöberg,

Bouvin, Berglöf, von Bahr, Swartling): Martin H. begärde hos Lokala skattekontoret i Kungälvs kommun att få besked om vem som granskade och godkände hans självdeklaration 1990. Skattekontoret upplyste honom om vilken taxeringsnämnd som hade haft att besluta om hans taxering nämnda år. Kammarrätten i Göteborg har prövat och avslagit hans talan såvitt den innefattar ett yrkande om att få ta del av allmän handling som utvisar deklarationsgranskarnas signaturer. Eftersom skattekontoret, enligt vad som

uppgetts i målet, inte förvarar någon sådan handling skall

kammarrättens dom fastställas. - I anledning av vad som

förekommit i målet vill Regeringsrätten dock anmärka

följande. - Martin H:s framställning hos det lokala

skattekontoret var inte begränsad till ett yrkande om att

få ta del av allmän handling utan får anses ha innefattat

också en begäran om att på annat sätt få upplysning om

namnet på dem som hade granskat och godkänt hans

deklaration. Anteckningarna på deklarationen tyder på att

den har granskats av någon med signaturen AS och att beslut

om taxeringen har fattats av ordföranden ensam. - Enligt

4 § förvaltningslagen (1986:223) skall varje myndighet - i

den utsträckning som anges i lagrummet - lämna upplysningar

till enskilda i frågor som rör myndighetens

verksamhetsområde. Vidare gäller enligt 15 kap. 4 §

sekretesslagen (1980:100) att en myndighet på begäran av

enskild skall lämna uppgift ur allmän handling som förvaras

hos myndigheten i den mån hinder inte möter på grund av

bestämmelse om sekretess eller av hänsyn till arbetets

behöriga gång (till sådana allmänna handlingar hörde

exempelvis de förteckningar över taxeringsnämndsordförande

m.fl. som avsågs i 4 § 2 mom. taxeringsförordningen

1957:513). På grund av dessa bestämmelser i

förvaltningslagen och sekretesslagen bör en skattskyldig i

regel ha möjlighet att få upplysningar av det slag som

Martin H. begärt (jfr Granskningshandbok för taxering 1990

del 1 s. 33). Han bör således vara oförhindrad att hos

vederbörande myndighet få de begärda upplysningarna. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens dom. (fd I 1994-04-19, Hallner)

*REGI

*INST