RÅ 1994 not 297

Not 297. Överklagande av Isak G. ang. kammarrätts beslut om

omlottning av mål. - Isak G. var part i fyra hos

Kammarrätten i Stockholm anhängiga mål om bistånd enligt

6 § socialtjänstlagen. Målet handlades på rotel 31 på

avdelning 8 i kammarrätten. I en skrivelse till

kammarrätten yrkade Isak G. att hans mål skulle omlottas

till annan avdelning. Som grund härför åberopade han vid

besök i kammarrätten i huvudsak att ärendena hade tagit för lång tid att handlägga, att sociala distriktsnämnden hade fått alldeles för lång tid att yttra sig över besvären, att han var utsatt för etisk diskriminering eftersom han inte fått tala personligen med rotelinnehavaren samt att avdelningen inte skötte sitt arbete. - Genom beslut den 5 april 1994 hänsköt kammarrättspresidenten Henry Montgomery med stöd av 36 § tredje stycket förordningen (1979:571) med kammarrättsinstruktion (kammarrättsinstruktionen) frågan om omlottning till avdelning 1 för prövning. - Kammarrätten i Stockholm (avdelning 1 1994-04-07, Montgomery, Anclow, Linder): Isak G:s besvär i de aktuella målet har kommit in hit den 14 maj 1993, den 2 mars 1994 resp. den 30 mars 1994. - Ingenting har framkommit som ger vid handen att det skulle föreligga särskilda skäl enligt 15 §

kammarrättsinstruktionen för att flytta över målen till

annan avdelning eller rotel. - Kammarrätten avslår Isak G:s

yrkande. - Enligt 34 § förvaltningsprocesslagen får talan

mot detta beslut föras endast i samband med talan mot

avgörande i de aktuella målen. - Isak G. överklagade

kammarrättens beslut. - Regeringsrätten (1994-05-11,

M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Swartling): Skälen

Domslut

för Regeringsrättens avgörande. Enligt 15 § förordningen (1979:571) med kammarrättsinstruktion får kammarrätten, om det finns särskilda skäl, besluta att ett mål som har tilldelats en viss rotel skall flyttas över till en annan rotel. Av 39 § nämnda instruktion framgår att beslut av detta slag får överklagas hos Domstolsverket. -

Kammarrätten har behandlat Isak G:s den 31 mars 1994

dagtecknade skrivelse som en framställning om att de

ifrågavarande biståndsmålen skall flyttas över till en

annan rotel (omlottning). Vid sådant förhållande ankommer

det på Domstolsverket - och inte på Regeringsrätten - att

pröva Isak G:s överklagande av kammarrättens beslut.

Regeringsrätten tar därför inte upp överklagandet till

prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. - Regeringsrätten överlämnar handlingarna i ärendet till Domstolsverket,

551 81 Jönköping. (fd I 1994-04-19, Hallner)

*REGI

*INST