RÅ 1994 not 313

Not 313. Ansökan av Hans B. om återställande av försutten

tid. - I skrivelse den 17 november 1993 framställde

advokaten Hans B. hos konkursavdelningen vid Göteborgs

tingsrätt ett önskemål om att tas upp på tingsrättens lista

över konkursförvaltare, som kunde förordnas utan att

tillsynsmyndigheten behövde höras i varje enskilt fall.

Ärendet diariefördes i tingsrättens allmänna brevdiarium

och överlämnades i enlighet med lagmannens beslut till

konkursenhetens tre domare för besvarande. I skrivelse den

15 december 1993 besvarade domarna vid konkursenheten

skrivelsen genom att bl.a. ange att konkursenhetens och

tillsynsmyndighetens uppfattning var att det inte inom

överskådlig tid förelåg skäl att utöka antalet

förvaltarbyråer samt att konkursenheten skulle komma att

- i likhet med vad som tidigare skett - för varje enskilt

fall pröva frågan om förordnande av Hans B. som

konkursförvaltare. Upplysning lämnades om att lagmannen och

chefsrådmannen på avdelning 1 hade informerats om detta

svar. I skrivelse till tingsrätten den 22 december 1993

uppgav Hans B. att han tagit del av tingsrättens skrivelse

av den 15 december 1993 samt ställde frågan om han skulle

uppfatta tingsrättens svar såsom ett beslut i ärendet. Den

29 december 1993 besvarades skrivelsen av en av

konkursdomarna som anförde att beslut om

konkursförvaltarförordnande fattas - såsom framgått av

tingsrättens skrivelse den 15 december 1993 - av rätten i

varje enskilt fall. Hans framställan kunde sålunda endast

föranleda ett svar från tingsrätten. - I Regeringsrätten

yrkade Hans B. att Regeringsrätten skulle återställa den

försuttna tiden för att överklaga "tingsrättens beslut den

15 december 1993" . Till stöd för sin ansökan anförde han i

huvudsak följande. Enligt hans förmenande hade tingsrätten

genom sin skrivelse fattat ett beslut i ett

förvaltningsärende. Förfarandet hade inletts med en ansökan

från honom. Ett ärende har därigenom blivit formellt

anhängiggjort. Den omständigheten att tingsrätten inte

skilde sig från ärendet utan sakprövning visade den

materiella anhängigheten. Domstolen tog genom sin skrivelse

den 15 december 1993 ställning i den av honom väckta

sakfrågan, dvs. genom ett huvudsakligt beslut. Beslutet var

till yttermera visso externt och individuellt. Det

innefattade också myndighetsutövning i det att det var

fråga om ett ensidigt beslut om en förmån till en enskild

person. Visserligen hade tingsrätten saknat en på

offentligrättslig författning vilande befogenhet att fatta

beslutet i fråga. Detta rekvisit för myndighetsutövning

hade dock uppställts med tanke på att myndigheterna ibland

fattade beslut som vilket annat rättssubjekt som helst.

Rekvisitet skilde alltså av sådana beslut från

myndighetsutövning. Det var uppenbart att tingsrätten hade

fattade sitt beslut som en myndighet och inte som en part i

ett civilrättsligt förhållande. Enligt hans mening torde

det vara fråga om en än mer ingripande form av

myndighetsutövning om en myndighet utan stöd i författning

fattade ett beslut om att vägra enskild person en förmån

som tidigare kommit andra till del. En tingsrätts

beslutsfattande i administrativa ärenden reglerades i

tingsrättsinstruktionen. Enligt dess 37 § fick en

tingsrätts beslut i administrativa ärenden överklagas hos

Domstolsverket. Till följd av tingsrättens underlåtenhet

att beteckna sin åtgärd som ett beslut och att meddela

fullföljdshänvisning hade han försuttit den i 23 § andra

stycket förvaltningslagen gällande överklagandetiden om tre

veckor. - Regeringsrätten (1994-05-17,Wahlgren, Dahlman,

Berglöf, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. En konkursförvaltare utses enligt 7 kap. 2 §

konkurslagen (1987:672) av rätten. Av 1 § samma kapitel

framgår de kvalifikationskrav som en förvaltare skall

uppfylla och av 3 § att tillsynsmyndigheten skall höras

innan rätten utser förvaltare eller fattar beslut om att

flera förvaltare skall finnas. Ett förordnande av

förvaltare i en konkurs är ett konkursärende. - Det finns

inom Göteborgs Tingsrätt, Konkursenheten, en lista över

advokater som kan komma i fråga för förvaltarförordnande i

ordinära konkurser utan att rätten i varje enskilt fall

behöver inhämta yttrande från tillsynsmyndigheten. Denna

lista har upprättats av tingsrätten efter samråd med

tillsynsmyndigheten. Det torde kunna förutsättas att de på

listan angivna advokaterna blir gynnade i fråga om

förvaltarskap genom att förvaltaruppdragen i allmänhet

fördelas mellan dem. Det finns emellertid varken i

konkurslagen eller annan lagstiftning regler beträffande

denna lista. Att en person tas upp på listan har i sig inte

några rättsliga effekter och det finns inte något hinder

för rätten att till förvaltare utse en person som inte

finns på listan men som är kvalificerad för uppdraget.

Upprättandet och handhavandet av listan får ses som en rent

intern arbetsorganisatorisk fråga. - Hans B. får genom sin

skrivelse den 17 november 1993 till Göteborgs Tingsrätt,

Konkursavdelningen, anses ha framställt ett önskemål om att

tingsrätten skulle underställa tillsynsmyndigheten frågan

om han kunde vara generell förvaltare. Någon möjlighet för

Hans B. att på laglig grund begära att få vara förvaltare

eller att tas upp på den aktuella listan föreligger

nämligen inte. Det svar i frågan som Hans B. erhållit genom

tingsrättens skrivelse den 15 december 1993 utgör därför

endast ett besked och inte ett överklagbart beslut.

Hans B:s talan skall därför avvisas. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten avvisar Hans B:s talan. (fd II 1994-04-21, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST