RÅ 1994 not 318

Not 318. Ansökan av Sherefan A. A., Rehosh I. H. m.fl. om

återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut

ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens Invandrarverk

beslutade den 29 juli 1993 att avslå ansökningar från

Sherefan A. A., Rehosh I. H. och deras två barn om

uppehållstillstånd m.m. och att avvisa dem enligt 4 kap.

1 § första stycket 1. och 2. utlänningslagen (1989:529) med

förbud för dem att inom viss tid återvända till Sverige

utan tillstånd av verket. Beslutet delgavs Sherefan A. A.

och Rehosh I. H. den 3 augusti 1993. I en till

Invandrarverket den 25 augusti 1993 inkommen skrift

överklagade de beslutet. Invandrarverket beslutade den 21

och den 29 oktober 1993 att avvisa deras överklagande såsom

för sent inkommet. Utlänningsnämnden avslog den 22 november

1993 deras besvär över Invandrarverkets avvisningsbeslut. -

Sherefan A. A., Rehosh I. H. och barnen yrkade att den

försuttna tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut

den 29 juli 1993 skulle återställas. - Till stöd för

ansökningen åberopade de bl.a. en till Invandrarverket

ställd skrivelse den 19 november 1993 från deras tidigare

ombud och en skrivelse den 9 december 1993 från en

handläggare vid Invandrarverkets förläggning i Mellringe. I

skrivelsen från ombudet anförde denne bl.a. att han

träffade familjen den 9 augusti 1993 men att han på grund

av hög arbetsbelastning inte omgående kunde sända deras

överklagande till Invandrarverket. Den 12 augusti 1993

kontaktade han Invandrarverket, Asylbyrå Öst, för att få

besked om när familjen hade delgivits Invandrarverkets

beslut. Verket upplyste då att någon delgivning ännu inte

skett. I skrivelsen från handläggaren ställde hon sig

frågande till varför det dåvarande ombudet inte kontaktade

förläggningen för besked om delgivning. Hon ansåg att både

förläggningen och ombudet fick ta på sig ansvaret för att

överklagandet kommit in för sent. Familjen hade däremot

enligt hennes mening uppfyllt kraven beträffande tidsramen.

- Regeringsrätten (1994-05-17, Björne, Tottie, Wadell):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sökandena har inte visat att det föreligger sådana omständigheter som bör

föranleda återställande av den försuttna tiden. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen. (fd III 1994-04-21, Hallner)

*REGI

*INST