RÅ 1994 not 319

Not 319. Ansökan av Åke A. m.fl. om återställande av

försutten tid i ärende ang. omprövning av byggnadsplan. -

Byggnadsnämnden i Hörby kommun beslutade den 21 maj 1992,

§ 119, att byggnadsplanen för fastigheterna Högestad 1:27

m.fl. inte skulle tas upp till omprövning. Bevis om att

protokollet från byggnadsnämndens sammanträde justerats

anslogs på kommunens anslagstavla den 9 juni 1992. Åke A.

m.fl. överklagade beslutet hos länsstyrelsen i Malmöhus län

den 29 och den 30 juni 1992. Länsstyrelsen överlämnade

handlingarna till Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten

avvisade den 18 augusti 1992 överklagandena eftersom de

kommit in efter utgången av den tid som gäller för begäran

om laglighetsprövning av kommunala beslut. - Åke A. m.fl.

yrkade att Regeringsrätten skulle återställa den försuttna

tiden för att överklaga byggnadsnämndens beslut. De anförde

bl.a. att Hörby kommun hade lämnat dem den felaktiga

besvärshänvisningen att beslutet kunde överklagas genom

förvaltningsbesvär till länsstyrelsen i Malmöhus län och

att de följt den meddelade besvärshänvisningen. -

Byggnadsnämnden i Hörby kommun bekräftade i yttrande att

felaktig besvärshänvisning hade lämnats. - Regeringsrätten (1994-05-17, Björne, Tottie, Wadell): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår att sökandena fått en felaktig besvärshänvisning. Genom att

de följt denna får de anses ha haft giltig ursäkt för att

deras överklagande inte kom in till kammarrätten i rätt

tid. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten

återställer den försuttna tiden för begäran om

laglighetsprövning och förordnar att sökandena har rätt att

överklaga byggnadsnämndens beslut hos Kammarrätten i

Göteborg inom tre veckor från den dag de har fått del av

Regeringsrättens beslut. (fd III 1994-04-21, Hallner)

*REGI

*INST