RÅ 1994 not 320

Not 320. Ansökan av Arne B. om rättsprövning av beslut ang.

antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Norrköpings

kommun beslöt den 27 februari 1992 att anta en detaljplan

för kv. Fyrskeppet m.fl. inom Händelö i kommunen. - Arne B.

överklagade beslutet. Han anmärkte mot kommunens

"underlåtenhet" att inom planområdet anvisa en placering av

ett framtida färjläge och hävdade att naturresurslagens

bestämmelser om hushållning med mark och vatten inte var

tillgodosedda. - Länsstyrelsen i Östergötlands län avslog

den 29 oktober 1992 överklagandet med följande motivering:

Lokalisering av ett framtida färjläge bör i första hand

prövas i samband med översiktlig planering. - Den

överklagade detaljplanens bestämmelse VW (hamn) medger

användning för färjläge. Skulle det visa sig att befintligt

färjläge vid Öhmanskajen är olämpligt för större

färjtonnage än för närvarande utgör således inte planens

bestämmelse hinder för en lokalisering till uthamnen på

Händelö. - Med hänsyn härtill skall överklagandet avslås. -

Arne B. överklagade länsstyrelsens beslut. Han yrkade

därvid också att planföreläggande skulle meddelas för att

tillgodose kraven i naturresurslagen. - Regeringen

(Miljö- och naturresursdepartementet, 1993-01-14):

Regeringen finner inte att de omständigheter Arne B.

åberopat utgör skäl att upphäva beslutet att anta planen.

Inte heller föreligger skäl att besluta om planföreläggande

enligt 12 kap. 6 § plan- och bygglagen (1987:10).

Regeringen avslår överklagandet och vidtar inte någon

åtgärd med anledning av yrkandet om planföreläggande. -

Arne B. ansökte om rättsprövning. Därvid anförde han i

huvudsak dels vad han tidigare framfört i planärendet hos

länsstyrelsen och regeringen, dels att det inte kunde

uteslutas att det förhållandet, att en befattningshavare

från länsstyrelsen tjänstgjorde i Miljö- och

naturresursdepartementet medan handläggningen pågick i

departementet, kunde ha påverkat regeringens beslut. -

Regeringsrätten (1994-05-19, M. Sjöberg, Voss, Werner, von Bahr, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Arne B. har inte anfört någon omständighet som visar att regeringens beslut i planärendet strider mot någon rättsregel. Det framgår inte heller klart av

omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt

strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1994-04-20, Sandbäck)

*REGI

*INST