RÅ 1994 not 322

Not 322. Ansökan av Christer A. och Lennart Z. om

rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan. -

Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun antog den 17 juni 1992

en detaljplan för fastigheten Björnhovda 7:20 i

Färjestaden. Planen innebar i huvudsak att fastigheten

skulle kunna bebyggas med bostadshus i en våning, enligt

tillhörande illustration ett 20-tal parhus. Planområdets

västra del redovisades som mark som inte fick bebyggas.

Närmast Brovägen skulle anordnas bullervall. Enligt

illustration skulle denna utsträckas söderut längs Brovägen

utanför planområdet. Beslutet överklagades av bl.a.

Christer A. och Lennart Z. - Länsstyrelsen i Kalmar län

avslog den 4 februari 1993 dessa överklaganden med följande

motivering: Christer A:s klagoskrivelse riktar sig primärt

mot den illustration av en mot söder utsträckt bullervall

som i planhandlingarna redovisas liggande utanför

planområdet, väster om hans fastighet Björnhovda 29:47. -

Länsstyrelsen konstaterar att den illustrerade bullervallen

inte innefattas i den antagna detaljplanen. Frågan om dess

eventuella tillkomst måste därför prövas i särskild ordning

i ett separat planärende eller som ett marklovärende.

Christer A:s överklagande i nu berörd del ska därför

avslås. - De frågor Christer A. i övrigt tar upp om

trafiksystemets utformning i stort berör endast indirekt

hans fastighet. Han hävdar i likhet med Lennart Z. att den

trafikled som enligt antagen översiktsplan ska ersätta

Möllstorpsgatan inte ska anslutas till Brovägen via

Åkervägen utan dras upp över Björnhovda 7:20 (planområdet)

för att ansluta längre norrut. Den antagna detaljplanen

skulle förhindra en sådan lösning. - Lennart Z., vars

fastighet Björnhovda 9:40 ligger vid Åkervägen, påtalar de

buller- och miljöproblem som trafikledens anslutning via

Åkervägen skulle medföra för hans fastighet. -

Länsstyrelsen konstaterar att den i ärendet aktualiserade

trafikleden finns redovisad i den av kommunen 26 augusti

1991 i vederbörlig ordning antagna översiktsplanen.

Antagandet av denna har föregåtts av information, samråd

och utställning, allt enligt reglerna i plan- och

bygglagen. Även den områdesplanen för område 01-02 (Stora

Rör-Mörbylånga) som antogs den 20 december 1982 redovisar

samma läge för trafikleden. - Frågor som rör den allmänna

lämpligheten av kommunens planer och program för t.ex.

tätortsutbyggnaden, trafikleder etc. kan bli föremål för

prövning i ett enskilt detaljplaneärende endast i den mån

en aktuell detaljplan (eller dess indirekta konsekvenser)

direkt berör den enskildes förhållanden. - Christer A.

berörs endast indirekt av den aktualiserade

trafikledsfrågan. En anknytning av trafikleden via

Åkervägen innebär visserligen en viss ökning av trafiken på

Brovägen förbi Christer A:s fastighet jämfört med den av

Christer A. förordade sträckningen över 7:20, men

tillskottet medför ingen väsentlig förändring ur

störningssynpunkt för Christer A. Oberoende av hur den i

ärendet aktualiserade trafikleden ansluts är trafikmängden

på Brovägen sådan att det är uppenbart att för att uppnå ur

bullersynpunkt långsiktigt godtagbara förhållanden för

klagandenas fastigheter erfordras åtgärder i form av

anordnande av bullervall eller plank mellan deras

fastigheter och Brovägen. - Christer A:s överklagande ska

därför avslås. - Förhållandet för Lennart Z. är delvis

annorlunda. Hans fastighet gränsar direkt till Åkervägen,

vilken med en alternativ sträckning över Björnhovda 7:20 av

den aktualiserade trafikleden helt skulle kunna avlastas

från genomfartstrafik. - Lennart Z:s fastighet omfattas av

en den 7 juli 1975 fastställd detaljplan. Denna redovisar

läget för den numera utbyggda Åkervägen, och på ömse sidor

om denna ett 14 meter brett område för park/plantering. Den

sydvästligaste delen av Lennart Z:s fastighet ska enligt

planen överföras till detta park/planteringsområde. Området

har en sådan bredd att det väl ger möjlighet att anordna en

sådan bullervall eller kombination bullervall/plank som i

framtiden kan visa sig erforderlig för att uppnå, ur

immisionssynpunkt, godtagbara förhållanden på Lennart Z:s

fastigheter även om trafikleden som ska ersätta

Möllstorpsgatan ansluts till Brovägen via Åkervägen. - Med

hänsyn härtill och med beaktande av redovisningen i

kommunens antagna översiktsplan av trafiksystem och

bebyggelseområden finner länsstyrelsen att Lennart Z:s

överklaganden ska avslås. - Christer A. och Lennart Z.

fullföljde sin talan. - Regeringen (Miljö- och

naturresursdepartementet, 1993-06-17): Av handlingarna

framgår att detaljplanen har stöd i av kommunen antagen

översiktsplan. Vad de klagande anfört utgör enligt

regeringens mening inte skäl att inte godta att fastigheten

Björnhovda 7:20 detaljplaneras i enlighet med

översiktsplanen. Regeringen finner inte heller att

detaljplanen kan medföra en sådan förändring av

förhållandena för de klagande att den inte skulle kunna

godtas. Regeringen avslår därför överklagandet. -

Christer A. och Lennart Z. yrkade att Regeringsrätten

skulle ompröva regeringens beslut. De åberopade i sakfrågan

vad de tidigare anfört hos regeringen och länsstyrelsen om

trafik- och boendemiljöproblem samt om detaljplanens

bristande överensstämmelse med översiktsplanen. Vidare

anmärkte de på handläggningen av ärendet. De anförde därvid

bl.a. att de ej erhållit tillräckligt uttömmande svar, att

Boverket inte beretts tillfälle att yttra sig och att

kommunen allvarligt brustit i informations- och

samrådshänseende i fråga om översiktsplanen och

detaljplanen. - Regeringsrätten (1994-05-19, M. Sjöberg,

Voss, Werner, von Bahr, Swartling): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar

sökandenas skrivelse som en ansökan om rättsprövning. -

Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa

förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten pröva om

avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det

sätt som sökandena angivit eller som i övrigt klart framgår

av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar,

förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som

faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet

strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas

likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i

förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de

tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten

har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande

omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom

handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). -

Christer A. och Lennart Z. har inte visat att regeringen

vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller

överskridit gränserna för det handlingsutrymme som

myndigheterna har i planärenden eller att det vid

handläggningen har förekommit något fel. - Regeringens

beslut i planärendet strider därför inte på sätt som

Christer A. och Lennart Z. påstått mot någon rättsregel.

Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet

att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1994-04-20, Sandbäck)

*REGI

*INST