RÅ 1994 not 325

Not 325. Överklagande av Finska församlingens i Stockholm

kyrkoråd ang. kyrkomötes beslut. - Kyrkomötet antog den

25 augusti 1993 ett av kyrkomötets gudstjänstutskott

framlagt förslag till kyrklig kungörelse (SKFS 1993:4) om

användning av Svenska kyrkans gudstjänstböcker på annat

språk än svenska (Gudstjänstutskottets betänkande 1993:1

Kyrkohandboken m.m., bilaga 7, och kyrkomötets skrivelse

1993:4). Finska församlingens i Stockholm kyrkoråd

överklagade på anförda skäl detta beslut. - Regeringsrätten (1994-05-19, M. Sjöberg, Voss, Werner, von Bahr, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Eftersom beslut av kyrkomöte inte kan överklagas, skall överklagandet avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar kyrkorådets överklagande. (fd I 1994-04-20, Sandbäck)

*REGI