RÅ 1994 not 326

Not 326. Överklagande av Djurombudsmannens Stödorganisation

ang. tillstånd att driva kennelverksamhet. - Länsstyrelsen

i Hallands län beslöt den 3 mars 1993 att inte ändra ett

beslut av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kungsbacka

kommun, genom vilket nämnden hade återkallat ett tillstånd

för en person att driva kennelverksamhet. Genom dom den

3 november 1993 upphävde Kammarrätten i Göteborg, med

ändring av länsstyrelsens beslut, nämndens beslut om

återkallelse. - I Regeringsrätten yrkade Djurombudsmannens

Stödorganisation att kammarrättens dom skulle upphävas och

länsstyrelsens beslut gälla med omedelbar verkan. -

Regeringsrätten (1994-05-19, M. Sjöberg, Voss, Werner, von Bahr, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrättens dom kan inte anses angå Djurombudsmannens Stödorganisation på ett sådant sätt att organisationen har rätt att överklaga domen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 1994-04-20, Sandbäck)

*REGI

*INST