RÅ 1994 not 329

Not 329. Ansökan av Gudrun A.-C. om återställande av

försutten tid i ärende om tillsättande av professur. -

Tjänsteförslagsnämnden vid historisk-filosofiska sektionen

vid Göteborgs universitet beslutade den 20 december 1993

att föreslå Robin Hägg som innehavare av tjänsten som

professor i antikens kultur och samhällsliv. Beslutet

anslogs på universitetets anslagstavla den 20 december

1993. Gudrun A.-C., som för egen del sökt den ifrågavarande

tjänsten, överklagade beslutet. Utbildningsdepartementet

avslog i beslut den 27 januari 1994 hennes begäran att

inkomma med besvär inom tre veckor efter det datum, den

11 januari 1994, då hon erhöll kännedom om

tjänsteförslagsnämndens beslut. - I Regeringsrätten ansökte

Gudrun A.-C. om återställande av försutten tid för att

överklaga tjänsteförslagsnämndens beslut den 20 december

1993. Hon anförde bl.a. följande. Sakkunnigutlåtandena

tillställdes henne under riktig Ankaraadress med

försändelse poststämplad 22 december 1993. Försändelsen

ankom till Ankara 3 januari 1994. Den innehöll förutom

utlåtandena inget tillkännagivande om överklagandetiden.

Därför sände hon telefax till universitet den 10 januari

1994 och efterlyste besked härom. Den 11 januari 1994 fick

hon telefaxbesked att tiden gått ut den 10 januari 1994.

Som framgick av beskedet hade tillkännagivandet skickats

till hennes bostadsadress i Sverige, från vilken hon

flyttade för fyra år sedan. Den 12 januari 1994 ankom ett

tillkännagivande från universitetet i en försändelse,

poststämplad den 21 december 1993, med riktig Ankaraadress.

Hon hade således inte erhållit besked om

överklagningstidens utgång i tid för att ha kunnat inkomma

med besvär till den 10 januari 1994. - Regeringsrätten

(1994-05-19, Tottie, Wadell, Bouvin): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Enligt 42 §

anställningsförordningen (1965:601) räknas tiden för

överklagande av ett beslut av förevarande slag från den dag

då anslaget om beslutet sattes upp på den beslutande

myndighetens anslagstavla. Vad Gudrun A.-C. anfört utgör

inte skäl för att återställa den försuttna tiden för att

överklaga tjänsteförslagsnämndens beslut. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen. (fd III 1994-04-26, Liljeros)*REGI

*INST