RÅ 1994 not 330

Not 330. Ansökan av Gerti M. om återställande av försutten

tid i mål ang. ersättning för arbetsskada. - Länsrätten i

Stockholms län avslog i dom den 30 november 1993 Gerti M:s

överklagande av Stockholms läns allmänna försäkringskassas

beslut angående ersättning enligt lagen om

arbetsskadeförsäkring. Gerti M. blev delgiven länsrättens

dom den 16 december 1993. - I Regeringsrätten ansökte

Gerti M. om återställande av försutten tid för att

överklaga länsrättens dom. Hon anförde bl.a. följande. I

samband med att länsrätten meddelade domen hade hon även

fått besked om att hennes tjänst som elevhemsföreståndare

på Skärholmens elevhushåll skulle upphöra. Den

administrativa tjänsten som föreståndare hade inneburit för

henne att hon, trots en tidigare arbetsskada, kunde utföra

ett meningsfyllt arbete. I och med beskedet såg hon sina

framtida arbetsmöjligheter raserade vilket ledde till att

hon under en tid kom i psykisk obalans och mådde väldigt

dåligt. Till följd av depressionen var hon oförmögen att ta

itu med överklagandet av länsrättens dom. - Regeringsrätten (1994-05-19, Tottie, Wadell, Bouvin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Gerti M. har inte visat att skäl föreligger för att återställa den försuttna besvärstiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-04-26, Liljeros)

*REGI

*INST