RÅ 1994 not 331

Not 331. Ansökan av Astrid E. om återställande av försutten

tid i sekretessmål. - Kammarrätten i Stockholm avslog i dom

den 14 februari 1994 Astrid F:s överklagande av ett beslut

av Försvarets materielverk angående utlämnande av allmän

handling. Astrid F. delgavs domen den 15 februari 1994,

varför sista dagen för överklagande var den 8 mars samma

år. Kammarrätten i Stockholm fann i beslut den 14 mars 1994

att Astrid F:s överklagande av domen hade kommit till

kammarrätten den 9 mars 1994 och således för sent.

Kammarrätten avvisade därför överklagandet. - Astrid F.

ansökte om återställande av den försuttna tiden för att

överklaga kammarrättens dom den 14 februari 1994. Hon

uppgav att hon fått den uppfattningen att tiden skulle

räknas från den 16 februari 1994 och att överklagandet

skulle inkomma senast den 9 mars 1994. - Regeringsrätten

(1994-05-19, Tottie, Wadell, Bouvin): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Astrid F. har inte visat att skäl föreligger för att återställa den försuttna

besvärstiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-04-26, Liljeros)

*REGI

*INST