RÅ 1994 not 332

Not 332. Ansökan av Doris T. om återställande av försutten

tid i mål ang. föräldrapenning m.m. - Länsrätten i Uppsala

län avslog i dom den 16 mars 1992 Doris T:s besvär över

försäkringskassans beslut om avregistrering och beräkning

av föräldrapenning. Domen delgavs henne den 8 april 1992.

Doris T. överklagade domen i besvär som kom in till

länsrätten den 2 juli 1992. Länsrätten fann i beslut den

3 juli 1992 att besvären var för sent anförda och avvisade

därför överklagandet. Doris T. överklagade

avvisningsbeslutet. Enligt beslut den 18 september 1992

ändrade Kammarrätten i Stockholm inte länsrättens beslut.

Sedan Doris T. överklagat kammarrättens beslut beslöt

Försäkringsöverdomstolen den 11 februari 1994 att inte

meddela prövningstillstånd. - Doris T. ansökte om

återställande av försutten tid för att överklaga

länsrättens dom den 16 mars 1992. Hon anförde bl.a.

följande. Skälen till att hon inkom för sent till

länsrätten med sitt överklagande var medicinska och

psykologiska. Hon åberopade därvid två läkarintyg av läkare

som behandlat henne för sjukdomen hypothyroidism som

medförde en stark depression och övermäktig känsla av

trötthet. I denna sjukdomssituation var det omöjligt att

handla rationellt och effektivt. Hon orkade helt enkelt

inte ta itu med de enklaste vardagsproblem utan sköt upp

det mesta till morgondagen. - Regeringsrätten (1994-05-19, Tottie, Wadell, Bouvin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Doris T. har inte visat att skäl föreligger för att återställa den försuttna besvärstiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-04-26, Liljeros)

*REGI

*INST