RÅ 1994 not 336

Not 336. Besvär av Torbjörn L. ang. rätt att ta del av

allmän handling. - Socialnämnden i Umeå kommun (1994-01-28) avslog en begäran från Torbjörn L. att få ta del av rapporter som Gun-Britt H. upprättat i egenskap av kontaktperson för Torbjörn L:s dotter Noomi. - Torbjörn L. vidhöll sin begäran. - Kammarrätten i Sundsvall

(1994-03-18, Skoog, Holback, Sjölander): Första frågan i målet är om Torbjörn L:s begäran hos socialnämnden avser

handlingar som är allmänna och som därigenom omfattas av

bestämmelsen i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) om

rätt för envar att ta del av sådana handlingar. Enligt

2 kap. 3 § TF är en handling allmän om den förvaras hos en

myndighet och enligt 2 kap. 6 eller 7 § TF är att anse som

inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Enligt 7 §

anses en handling upprättad hos en myndighet när den har

expedierats. Vidare anges bl.a. att en handling som inte

har expedierats anses upprättad när det ärende till vilken

den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten. I andra

stycket ges särregler beträffande vissa typer av

handlingar, däribland journaler. - Enligt 2 kap. 9 § första

stycket TF skall hos myndighet tillkommen minnesanteckning

inte heller efter den tidpunkt då den enligt 7 § anses

upprättad anses som allmän handling hos myndigheten om den

inte tas om hand för arkivering. - Av handlingarna framgår

följande. Torbjörn L. har dottern Noomi, född 1983. I ett

mål vid Umeå tingsrätt har Noomis moder genom

interimistiskt beslut den 24 augusti 1992 och slutligen

genom dom den 11 november 1993 anförtrotts vårdnaden om

Noomi. Samtidigt har Torbjörn L. tillerkänts visst umgänge

med dottern under villkor att en av socialnämnden utsedd

kontaktperson hämtar och lämnar dottern samt närvarar vid

umgängestillfällena. Med anledning härav har socialnämnden

den 1 september 1992 förordnat Gun-Britt H. för att

fullgöra uppdraget som kontaktperson. Socialnämnden har

uppgett att enligt avtalet med kontaktpersonen förbinder

sig nämnden att stödja och handleda kontaktpersonen. Hon

har valt att nedteckna Noomis tankar i samband med

umgängestillfällena med fadern. Dessa handskrivna

anteckningar har lämnats till ansvarig handläggare vid

familjerättsgruppen. Socialnämnden har vidare uppgett att

kontaktpersonens uppdrag alltjämt pågår och att

målsättningen på sikt är att umgänget skall fungera utan

kontaktperson. - De handlingar som Torbjörn L. begärt att

få ta del av hänför sig till ett ärende hos socialnämnden

som inte är slutbehandlat hos nämnden. Eftersom

handlingarna inte har expedierats och inte heller kan anses

utgöra sådana journaler som avses i 2 kap. 7 § TF är de

inte allmänna handlingar. Torbjörn L. har därför inte någon

rätt att ta del av handlingarna. - Kammarrätten lämnar

överklagandet utan bifall. - I besvären fullföljde

Torbjörn L. sin talan. - Regeringsrätten (1994-05-24,

Wahlgren, Voss, Dahlman, Wadell, B. Sjöberg): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. De anteckningar som

Gun-Britt H. gjort har varit föranledda av det uppdrag hon

erhållit av Socialnämnden i Umeå kommun att vara

kontaktperson. Uppdraget utgör ett led i ett hos nämnden

pågående familjerättsärende. Anteckningarna får därför

anses ha tillkommit inom ramen för det inte avslutade

ärendets handläggning. Med hänsyn härtill och på de skäl

som kammarrätten i övrigt anfört utgör anteckningarna inte

allmänna handlingar. Torbjörn L. har därför inte rätt att

ta del av dessa. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut. (fd II

1994-04-19, Liljeros)

*REGI

*INST