RÅ 1994 not 337

Not 337. Besvär av Curt B. ang. rätt att ta del av allmän

handling. - Curt B. begärde att få ta del av ett

polisförhör. - Säkerhetspolisen (1993-12-30): Polisförhör som har genomförts av Säkerhetspolisen utgör en del av SÄPO:s centralregister. Detta register är ett s.k.

polisregister. Enligt 7 kap. 17 § sekretesslagen råder

absolut sekretess för uppgift i polisregister. I 3 § lagen

om polisregister samt 17 § polisregisterkungörelsen har

meddelats i vilka fall uppgifter ur polisregister får

lämnas ut till enskild. - SÄPO anser att de efterfrågade

uppgifterna är belagda med sekretess och att de

sekretessbrytande reglerna inte är tillämpliga. Detta

innebär att SÄPO vare sig kan bekräfta eller förneka

existensen av det åberopade polisförhöret och än mindre

lämna ut en sådan handling. - Curt B. vidhöll sin begäran

att få ta del av utskrift av ett 1983 hållet förhör. -

Kammarrätten i Stockholm (1994-02-02, Regner, Sjöberg,

Lagebrant Toren): Kammarrätten delar Säkerhetspolisens

bedömning och ändrar inte det överklagade beslutet. - I

besvären fullföljde Curt B. sin talan. - Regeringsrätten

(1994-05-24, Wahlgren, Voss, Dahlman, Wadell, B. Sjöberg) fastställde kammarrättens dom. (fd II 1994-04-19, Liljeros)

*REGI

*INST