RÅ 1994 not 338

Not 338. Besvär av MultiChoice Sverige AB ang. rätt att ta

del av allmän handling. - MultiChoice Sverige AB anhöll hos

Konkurrensverket att få ut vissa handlingar. -

Konkurrensverket (1993-11-22): FilmNet Sverige AB,

Stockholm, har till Konkurrensverket framfört klagomål mot

Kabelvision KB, Solna, rörande Kabelvisions beslut att inte

distribuera FilmNets programsignal i företagets kabelnät.

Ni har önskat erhålla kopia på distributionsavtal mellan

Kabelvision och TV 1000 Sverige AB, Stockholm, i ärende

498/93. Avtalet innehåller uppgifter som rör enskilds

affärs- eller driftförhållanden. Då det kan antas att det

berörda företaget lider skada om uppgifterna i nämnda avtal

röjs gäller sekretess för dessa uppgifter enligt 8 kap. 6 §

första stycket sekretesslagen (1980:100). Avtalet kan

därför inte lämnas ut. - MultiChoice Sverige AB överklagade

och yrkade att få ta del av ifrågavarande

distributionsavtal mellan Kabelvision KB och TV 1000

Sverige AB. I andra hand yrkades att MultiChoice Sverige AB

på annat sätt skulle erhålla upplysning om avtalets

innehåll. Till grund för talan anfördes bl.a. Det

ägarsamband som rådde mellan Kabelvision KB och TV 1000

Sverige AB samt övriga föreliggande omständigheter medförde

att det inte skulle vara till skada för dessa företag om

avtalet lämnades ut. MultiChoice Sverige AB var anmälare i

ärendet hos Konkurrensverket. Med hänsyn till sitt stora

intresse i saken fick de dock anses inta en med part

likvärdig ställning, varför även 14 kap. 5 § sekretesslagen

var tillämplig. - Kammarrätten i Stockholm (1994-01-27,

Westling, Sundlöf, Jahn): Kammarrätten delar

Konkurrensverkets bedömning att sekretess enligt 8 kap. 6 §

första stycket 1. sekretesslagen (1980:100) jämfört med 2 §

1. sekretessförordningen och punkt 17 i bilagan till denna

förordning gäller, varför de begärda uppgifterna inte kan

lämnas ut med stöd av dessa bestämmelser. - Enligt 14 kap.

5 § första stycket sekretesslagen gäller som huvudregel att

sekretess inte hindrar att sökande, klagande eller annan

part i mål eller ärende tar del av handling eller annat

material i målet eller ärendet. MultiChoice Sverige AB kan

emellertid inte anses ha sådan ställning i ärendet hos

Konkurrensverket att bestämmelsen i 14 kap. 5 § första

stycket är tillämplig i förevarande mål. - Kammarrätten

lämnar överklagandet utan bifall. - I besvären fullföljde

bolaget sin talan. - Regeringsrätten (1994-05-24, Wahlgren, Voss, Dahlman, Wadell, B. Sjöberg) fastställde kammarrättens dom. (fd II 1994-04-19, Liljeros)

*REGI

*INST