RÅ 1994 not 339

Not 339. Ansökan av Marianne H. m.fl. om återställande av

försutten tid för att överklaga ett beslut ang. kommunala

avgifter. - Kommunfullmäktige i Karlskoga kommun fattade

den 25 mars 1993, § 44, ett beslut angående avgifter för

boende och vård på sjukhem och ålderdomshem. Den 29 mars

1993 tillkännagavs det på kommunens anslagstavla att

protokollet över beslutet justerats. Marianne H. m.fl.

överklagade beslutet i en skrivelse som kom in till

Kammarrätten i Jönköping den 23 april 1993. Genom beslut

den 3 maj 1993 avvisade kammarrätten överklagandet på den

grund att det kommit in för sent. - I skrivelse till

Regeringsrätten överklagade klagandena avvisningsbeslutet.

De anförde i huvudsak följande. Genom ett telefonsamtal med

en tjänsteman hade de fått uppgift om att protokollet

skulle tillkännages justerat den 6 april 1993. Tydligen

uppstod något missförstånd eftersom detta datum är datum

för protokollsexpedieringen. De hade senare begärt en kopia

av sammanträdesprotokollet. Denna översändes, dock ej

beviset om anslag som visade ett tidigare datum. -

Regeringsrätten (1994-05-24, Brink, Berglöf, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Anledning att meddela prövningstillstånd saknas. - Vad klagandena anfört i Regeringsrätten får anses innefatta även en ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga kommunfullmäktiges beslut. Klagandena har emellertid inte visat att det föreligger sådana omständigheter som kan föranleda att den försuttna tiden för överklagande skall återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande

står därför fast. - Regeringsrätten avslår ansökningen om

återställande av försutten tid. (fd II 1994-05-05,

G. Mattsson)

*REGI

*INST