RÅ 1994 not 340

Not 340. Ansökan av Lars B. om återställande av försutten

tid för att ansöka om rättsprövning. - Bygg- och

miljönämnden i Salems kommun beslutade den 6 oktober 1992,

§ 123, att avslå en ansökan av Lars B. om bygglov på

fastigheten Uttringe 1:124. Genom beslut den 20 april 1993

avslog Länsstyrelsen i Stockholms län Lars B:s

överklagande. Regeringen (Miljö- och

naturresursdepartementet) avslog den 28 oktober 1993

överklagandet dit. - I ansökningen yrkade Lars B. dels om

återställande av försutten tid för ansökan om

rättsprövning, dels om rättsprövning av regeringens beslut.

Till stöd för ansökningen om återställande av försutten tid

anfördes i huvudsak följande. Registratorn hos

Regeringsrätten hade vid en telefonförfrågan från sökanden

meddelat att begäran om rättsprövning skulle ha inkommit

senast tre månader efter det att klaganden fått del av

dylikt beslut. Telefonförfrågningen hade verkställts en

månad före klagotidens utgång. För säkerhets skull hade han

ringt ytterligare ett samtal i samma ärende till

Regeringsrätten och därvid erhållit samma svar av den

tjänsteman som därvid besvarade hans fråga, dvs. tre

månader efter delgivning. Han hade vistats i Amerika under

tiden den 29 oktober - den 14 november 1993. -

Regeringsrätten (1994-05-24, Brink, Berglöf, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall ansökan om sådan prövning ha kommit in till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för beslutet. Lars B:s ansökan kom in till Regeringsrätten den 14 februari 1993 och således efter den angivna fristens

utgång. Den kan därför prövas endast om den försuttna tiden

återställs. Lars B. har emellertid inte visat att det

föreligger sådana omständigheter som kan föranleda att den

försuttna tiden återställs. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid och avvisar i följd härav ansökningen om rättsprövning. (fd II 1994-05-05, G. Mattsson)

*REGI

*INST