RÅ 1994 not 343

Not 343. Ansökan av Lars A. om återställande av försutten

tid för att överklaga ett beslut ang. antagande av

fastighetsplan. - Byggnadsnämnden i Ystads kommun antog i

beslut den 20 oktober 1993, § 188, fastighetsplan för

Kåseberga 14:59 och S:2 samt Hestena 20. - Lars A.

överklagade beslutet hos Länsstyrelsen i Malmöhus län, som

i ett beslut den 6 december 1993 avvisade överklagandet,

eftersom det kommit in först den 15 november 1993 och

således efter överklagandetidens utgång den 12 november

1993. - I ansökningen anhöll Lars A. om återställande av

försutten tid för att överklaga byggnadsnämndens beslut.

Han anförde i huvudsak följande. Vid kontakt per telefon

med byggnadsnämnden hade han upplysts om att

överklagandetiden utgick den 16 november 1993.

Överklagandehandlingen hade lämnats in den 15 november

1993. Vid senare kontakt med byggnadsnämnden hade

framkommit att man där mycket väl kunde ha uppgivit fel

datum för klagotidens utgång på grund av att man kunde ha

uppfattat Lars A:s fråga som gällande ett bygglovsärende

och inte ett planärende, eftersom överklagandetiden för

bygglovsärende är tre veckor från den dag då beslutet

blivit utlöst. I sådant fall skulle överklagandetiden ha

utgått den 16 november 1993 räknat från den 26 oktober då

Lars A. löste ut beslutet. Av de handlingar som tillsänts

Lars A. framgick inte vilken dag som nämndens protokoll

hade tillkännagivits. - Byggnadsnämnden avstyrkte bifall

till ansökningen och anförde att de uppgifter Lars A.

lämnat inte kunde bevisas eller förnekas av personalen på

byggnadskontoret och att nödvändigt underlag vid

förfarandet för besvär hade bifogats beslutet. -

Regeringsrätten (1994-05-25, Brink, Berglöf, Ragnemalm):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten

finner inte att Lars A. visat att skäl för att återställa

den försuttna överklagandetiden föreligger. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen. (fd II 1994-05-10, Widström)

*REGI

*INST