RÅ 1994 not 345

Not 345. Överklagande av Sven A. ang. rätt att ta del av

allmän handling. - Sven A. begärde att från

förundersökningen rörande mordet på statsminister Olof

Palme få ut protokoll över förhör med May L. -

Rikspolisstyrelsen (1994-02-24): Det förhör som avses med Sven A:s begäran har dokumenterats av tjänstemän som deltagit i utredningsarbetet. Förhörsutskriften, som ingår i det fortsatta förundersökningsarbetet, har inte

expedierats eller behandlats på annat sätt som innebär att

den är att anse som upprättad i den mening som avses i

2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen. Utskriften är därför

inte allmän handling enligt 2 kap. 3 §

tryckfrihetsförordningen. Någon på tryckfrihetsförordningen

grundad rätt att få ut dem föreligger således inte för

Sven A. - Rikspolisstyrelsen avslår Sven A:s begäran. -

Sven A. vidhöll sin begäran. - Kammarrätten i Stockholm

(1994-03-23, Hallberg, Avellan-Hultman, Gustafsson) delade Rikspolisstyrelsen bedömning och ändrade inte det

överklagade beslutet. - Sven A. fullföljde sin i

kammarrätten förda talan. - Regeringsrätten (1994-05-25,

Björne, Tottie, Wadell, Bouvin, Ragnemalm) fastställde

kammarrättens dom. (fd III 1994-05-03, Rundquist)

*REGI

*INST