RÅ 1994 not 347

Not 347. Överklagande av Lomma Fastighets AB av ett

förhandsbesked ang. reklamskatt. - I en ansökan om

förhandsbesked frågade Lomma Fastighets AB om trycksaken

"Nu får Bjärred ett rejält tillskott av hyreslägenheter"

och liknande trycksaker var skattepliktiga reklamtrycksaker

enligt 1 och 5 §§ lagen (1972:266) om skatt på annonser och

reklam (RSL). Lomma Fastighets AB, som var utgivare av

trycksaken, var ett allmännyttigt bostadsföretag som enligt

sin bolagsordning hade till ändamål "att med iakttagande av

kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna

främja bostadsförsörjningen i kommunen." Den ingivna

trycksaken hade en upplaga på 4 000 exemplar och innehöll

28 sidor. Den distribuerades genom bostadsförmedlingens

försorg för att informera bostadssökande i Lomma kommuns

lägenhetskö. I trycksaken lämnades bl.a. en allmän

beskrivning av ett nytt bostadsområde med hyreslägenheter

vid namn Mellanvången. Beskrivningen skedde under rubriker

som "perfekt läge", "välutrustade lägenheter" och "trivsam

yttre miljö". Därefter följde en kortfattad rumsbeskrivning

samt ritningar över de 38 hyreslägenheter som ingick i

området. - Skatterättsnämnden (1993-11-12, Stegard, ordf., Wingren, Kraftt, Lindberg, Rabe, Udd, Zackari):

Förhandsbesked. - En trycksak utformad som "Nu får Bjärred ett rejält tillskott av hyreslägenheter" är en

skattepliktig reklamtrycksak enligt 1 och 5 §§ RSL. -

Motivering. - Med reklam förstås enligt 1 § andra stycket 2. RSL meddelande som har till syfte att åstadkomma eller främja avsättning i kommersiell verksamhet av vara,

fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst. Enligt

punkt 6 samma stycke avses med en reklamtrycksak en

trycksak som framställts huvudsakligen i syfte att

offentliggöra reklam. - Nämnden gör följande bedömning. -

Den i ärendet ingivna trycksaken innehåller information om

ett nytt bostadsområde och riktar sig till de

bostadssökande i Lomma kommuns lägenhetskö. Trycksaken får

anses framställd huvudsakligen i syfte att offentliggöra

meddelanden avsedda att främja bolagets verksamhet att

tillhandahålla bostäder i kommunen. Även om denna

verksamhet inte drivs i vinstsyfte sker den i konkurrens

med annan likartad verksamhet som drivs i sådant syfte.

Bolagets verksamhet får därför enligt praxis vid

tillämpningen av RSL anses vara kommersiell och den med

ansökningen avsedda trycksaken anses som en reklamtrycksak

(jfr t.ex. Regeringsrättens dom R78 1:41). Då inte något av

undantagen i punkt 2 av anvisningarna till 1 § RSL är

tillämpligt är trycksaker utformade som den i ärendet

ingivna skattepliktiga enligt 1 och 5 §§ RSL. - Lomma

Fastighets AB yrkade att Regeringsrätten, med ändring av

förhandsbeskedet, skulle förklara att trycksaken "Nu får

Bjärred ett rejält tillskott av hyreslägenheter" inte

utgjorde en skattepliktig reklamtrycksak. -

Riksskatteverket bestred bifall till ändringsyrkandet. -

Regeringsrätten (1994-05-26, M. Sjöberg, Voss, Palm,

Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Lomma Fastighets AB gör i Regeringsrätten gällande att bolaget inom Lomma kommun saknar konkurrenter på hyresmarknaden och att dess i trycksaken angivna verksamhet därför inte skedde i konkurrens med likartad verksamhet som drivs i vinstsyfte. Oavsett hur härmed förhåller sig finner Regeringsrätten att helhetsintrycket av trycksaken är att den är avsedd att främja avsättning i kommersiell verksamhet av hyreslägenheter (jfr RÅ 1975 Aa 603 och RÅ 1982 Aa 209). Trycksaken "Nu får Bjärred ett rejält tillskott av hyreslägenheter" är därför en skattepliktig reklamtrycksak. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 1994-05-03, Laestander)

*REGI

*INST