RÅ 1994 not 348

Not 348. Överklagande av X av ett förhandsbesked ang.

inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked ställde X

två frågor rörande inkomstskattekonsekvenser i samband med

ett planerat skifte av dödsboet efter Y. -

Skatterättsnämnden (1993-11-24, Sandström, ordf., Nordling, Wingren, Colver, Johansson, Nord, Rosen, Virin):

Förhandsbesked. - Fråga 1. Det arvskifte varigenom X förvärvar den ifrågavarande handelsbolagsandelen föranleder

ingen inkomstbeskattning av henne. - Fråga 2. Ett

underskott vid beräkning av X:s inkomst från dödsboet för

det beskattningsår då boet skiftas kan inte föras vidare

enligt 26 § första stycket kommunallagen (1928:370), KL.

Däremot finns - beroende på de närmare omständigheterna -

förutsättningar för slutavdrag enligt 3 § 13 mom. SIL. Vid

tillämpning av första stycket andra meningen i momentet

skall skiftet av dödsboets handelsbolagsandel inte anses

innefatta ett uttag. - Motivering. - Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande. X är en av sex delägare i

dödsboet efter Y. som avled 1982. Y bedrev byggnadsrörelse.

I rörelsen ingick en andel (1/4) i det

fastighetsförvaltande företaget HB A. och andelen

förutsätts ha utgjort omsättningstillgång i dödsboets hand.

Dödsboets inkomster har beskattats enligt

handelsbolagsreglerna. I samband med att dödsboet upplöses

kommer X att tillskiftas 1/24 av handelsbolaget. Vid

skiftestillfället finns i dödsboet - förutom

handelsbolagsandelen - endast andelar i värdepappersfonder,

kontanter o.d. - Fråga 1. Av 19 § första stycket och

punkt 4 första stycket sista meningen av anvisningarna till

53 § KL följer att X inte skall inkomstbeskattas för vad

hon erhåller i samband med arvskiftet. - X beskattas för

dödsboets inkomster enligt i huvudsak samma regler som

gäller för delägare i handelsbolag. I den mån skiftet

skulle föranleda en höjning av dösboets beräknade inkomst

kan X indirekt - via dödsboet - träffas av beskattning.

Någon sådan höjning av dödsboets inkomst kan emellertid

inte ske. Den bedömningen bygger på att särregeln för

arvskiften m.m. avseende handelsbolagsandelar i 24 § 2 mom.

tredje stycket SIL inte är tillämplig (eftersom andelen är

en omsättningstillgång) liksom inte heller

uttagsbeskattningsregeln i punkt 1 fjärde stycket av

anvisningarna till 22 § KL (jfr regeln i 24 § 1 mom. tredje

stycket sista meningen SIL) om mottagarens

anskaffningsvärde i vissa fall för tillskiftad egendom. -

Fråga 2. Förvärvskällereglerna för inkomst från

handelsbolag i 18 § femte stycket KL gäller också i fråga

om handelsbolagsbeskattade dödsbon. När dödsboet upplöses

och X (direkt) blir delägare i handelsbolaget avslutas en

förvärvskälla i inkomstslaget näringsverksamhet samtidigt

som en ny sådan förvärvskälla skapas. Avdrag enligt 26 §

första stycket KL förutsätter att förvärvskällan består.

Eftersom den förutsättningen inte är uppfylld kan sådant

avdrag inte medges. - En förutsättning för slutavdrag

enligt 3 § 13 mom. SIL är att verksamheten i en

förvärvskälla inom inkomstslaget näringsverksamhet

avslutats och att det vid den sista taxeringen finns ett

kvarstående underskott. Vissa begränsningar finns. Bl.a.

föreligger inte avdragsrätt i den mån underskottet beror på

att tillgångar eller tjänster tagits ut ur förvärvskällan

utan att uttagsbeskattning skett (Regel I) och inte heller

när den skattskyldiges verksamhet i ett handelsbolag upphör

genom att andelen överlåts (Regel II). - Ett skifte av

tillgångarna i ett dödsbo kan inte i sig utlösa

uttagsbeskattning enligt punkt 1 fjärde stycket av

anvisningarna till 22 § KL. Regel I blir därmed aktuell

endast i den mån uttagsbeskattning underlåtits vid något

tidigare tillfälle, dvs. före skiftestillfället. Regel II

är inte tillämplig eftersom skiftet inte innefattar någon

andelsöverlåtelse. Med den begränsning som framgår av

beskedet föreligger därmed rätt till slutavdrag. - X

överklagade och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av

förhandsbeskedet, skulle förklara att fråga 2 skulle

besvaras jakande. - Riksskatteverket bestred bifall till

ändringsyrkandet. - Regeringsrätten (1994-05-26,

M. Sjöberg, Voss, Palm, Werner, Swartling) gjorde samma

bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde nämndens

förhandsbesked i den del det överklagats. (f I 1994-05-03,

Laestander)

*REGI

*INST