RÅ 1994 not 349

Not 349. Ansökan av Lars-Erik G. om återställande av

försutten tid för att överklaga en dom ang.

inkomsttaxering. - Länsrätten i Västerbottens län meddelade

den 25 november 1991 dom i mål om Lars-Erik G:s

inkomsttaxering 1986. Sedan Lars-Erik G. överklagat domen

avvisade Länsrätten i Västerbotten genom beslut den

26 februari 1992 överklagandet eftersom det kommit in för

sent. Kammarrätten i Sundsvall lämnade i beslut den 28 maj

1993 Lars-Erik G:s överklagande av avvisningsbeslutet utan

bifall. - I ansökningen yrkade Lars-Erik G. att tiden för

att anföra besvär över länsrättens dom skulle återställas

och anförde. Han hade fått del av länsrättens dom den

28 november 1991. Han hade därefter överlämnat handlingarna

till en revisionsbyrå och givit dem i uppdrag att anföra

besvär över länsrättens dom. Han hade hyst stort förtroende

för revisionsbyrån och hade därför inte ifrågasatt dess

uppfattning att besvärstiden räknades från det datum för

länsrättens beslut, 13 januari 1992, som angavs på

skattsedeln för tillkommande skatt. - Regeringsrätten

(1994-05-27, Palm, Werner, Swartling): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Vad Lars-Erik G. anfört utgör inte skäl för att återställa den försuttna tiden för att överklaga länsrättens dom. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-05-05, Hedin)

*REGI

*INST