RÅ 1994 not 350

Not 350. Ansökan av Ann-Christine P. om återställande av

försutten tid för att överklaga domar ang. bistånd enligt

6 § socialtjänstlagen. - Kammarrätten i Stockholm meddelade

den 14 september 1993 dom i mål om bistånd enligt 6 §

socialtjänstlagen. Ann-Christine P. tog del av domen den

11 oktober 1993. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län

meddelade den 5 oktober 1993 dom i mål om bistånd enligt

6 § socialtjänstlagen, vilken dom Ann-Christine P. tog del

av den 20 oktober 1993. - I ansökningen anhöll

Ann-Christine P. om återställande av försutten tid för att

överklaga kammarrättens och länsrättens domar. Hon anförde

i huvudsak följande: Ett par dagar efter det att hon fått

domarna hade hon postat två besvärsskrivelser - en avseende

vardera domen. Vid kontroll hos kammarrätten och länsrätten

hade det visat sig att ingen av skrivelserna inkommit. -

Regeringsrätten (1994-05-27, Brink, Berglöf, Ragnemalm):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ann-Christine P. har inte visat att det föreligger omständighet som föranleder att de försuttna tiderna bör återställas. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen. (fd II 1994-05-10, Perselius)

*REGI

*INST