RÅ 1994 not 353

Not 353. Ansökan av Bertil J. om återställande av

försutten tid för att överklaga ett beslut ang. ändring av

detaljplan. - Byggnadsnämnden i Tanums kommun beslutade den

4 december 1991, § 567, att avslå en ansökan av Bertil J.

om ändring av en detaljplan i Amdalsområdet. Justering av

det över beslutet förda protokollet tillkännagavs den

10 december 1991 på kommunens anslagstavla. Bertil J.

överklagade beslutet i en skrivelse som kom in till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län den 25 februari

1992. Genom beslut den 6 maj 1992 avvisade länsstyrelsen

överklagandet med motiveringen att beslutet bort överklagas

hos kammarrätten genom kommunalbesvär. Kammarrätten i

Göteborg avslog Bertil J:s överklagande av länsstyrelsens

beslut genom beslut den 10 juli 1992. - I ansökningen

yrkade Bertil J. att hans talan skulle tas upp och prövas i

sak. Han anförde bl.a. att han fick del av byggnadsnämndens

beslut den 10-15 februari 1992. Vidare åberopade han en

underrättelse från nämnden i vilken det sades att nämndens

beslut skulle överklagas till länsstyrelsen och att

bevärshandlingarna skulle ges in dit inom tre veckor från

den dag klaganden fått del av beslutet. - Regeringsrätten

(1994-05-30, Tottie, Wadell, Bouvin): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att

prövningstillstånd bör vägras i anledning av att Bertil J.

överklagat kammarrättens beslut. - Regeringsrätten finner

emellertid att Bertil J:s talan även innefattar en ansökan

om återställande av försutten tid för att anföra

kommunalbesvär över byggnadsnämndens beslut. Vad gäller

denna ansökan skulle besvärshandlingen ha kommit in till

kammarrätten inom tre veckor från den dag då justering av

det över beslutet förda protokollet tillkännagetts på

kommunens anslagstavla. Sådant tillkännagivande skedde den

10 december 1991. Besvärstiden gick ut den 2 januari 1992

men Bertil J:s besvärshandling kom in först den 25 februari

1992 och då till länsstyrelsen. Byggnadsnämndens beslut med

en oriktig besvärshänvisning har emellertid enligt vad som

Bertil J. uppgivit mottagits den 10-15 februari 1992, dvs.

först efter det att besvärstiden gått ut. Den oriktiga

besvärshänvisningen har således varit utan betydelse vad

gäller det förhållandet att besvärshandlingen kommit in

efter besvärstidens utgång. Bertil J. har inte heller i

övrigt anfört någon omständighet som kan föranleda

återställande av den försuttna tiden för att anföra

kommunalbesvär över byggnadsnämndens beslut. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (fd III 1994-04-26, G. Mattsson)

*REGI

*INST