RÅ 1994 not 354

Not 354. Ansökan av Inga S. om återställande av försutten

tid för att anföra besvär över ett beslut ang. planläggning

av tomter. - Byggnadsnämnden i Härjedalens kommun beslutade

den 19 september 1991, § 373, bl.a. att ställa sig negativ

till en planläggning av 10-15 tomter belägna inom

fastigheten Kyrkbyn 56:2, Vemdalen, i Härjedalens kommun.

Justering av det över beslutet förda protokollet

tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 26 september

1991. Inga S., som var delägare i fastigheten, överklagade

beslutet i en besvärsskrivelse som kom in till

Länsstyrelsen i Jämtlands län den 15 oktober 1991.

Länsstyrelsen överlämnade genom beslut den 15 oktober 1992

handlingarna i ärendet till Kammarrätten i Sundsvall dit

handlingarna kom in påföljande dag. Kammarrätten avvisade

besvären genom beslut den 19 februari 1993 eftersom

besvären kommit in dit för sent. - Inga S. överklagade

avvisningsbeslutet och yrkade att det skulle undanröjas och

att målet skulle återförvisas till kammarrätten. Hon

anförde bl.a. att hon anfört besvär i enlighet med den

fullföljdshänvisning hon erhållit och att besvären kommit

in i rätt tid. - Regeringsrätten (1994-05-30, Tottie,

Wadell, Bouvin): Skälen för Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten finner att prövningstillstånd inte bör

meddelas i anledning av att Inga S. överklagat

kammarrättens beslut. - Regeringsrätten finner emellertid

att Inga S:s talan gäller även återställande av försutten

tid. Av handlingarna i målet framgår att Inga S. inom tiden

för att anföra kommunalbesvär enligt kommunallagen

(1977:179) fått en felaktig besvärshänvisning och att hon

följt denna. Det framgår således av utredningen att Inga S.

haft giltig ursäkt för att inte ge in sina kommunalbesvär

till kammarrätten inom den för kommunalbesvär föreskrivna

tiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten

meddelar ej prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande

står därför fast. - Regeringsrätten återställer den

försuttna tiden för att anföra kommunalbesvär och förordnar

att Inga S. har rätt att anföra kommunalbesvär hos

Kammarrätten i Sundsvall inom tre veckor från den dag hon

fått del av Regeringsrättens beslut. (fd III 1994-04-26,

G. Mattsson)

*REGI

*INST