RÅ 1994 not 355

Not 355. Ansökan av Ruth B. och Kjell F. om återställande

av försutten tid för att överklaga ett beslut att anta

detaljplan. - - Kommunfullmäktige i Lidingö kommun fattade

den 25 januari 1993 bl.a. beslut att anta en detaljplan för

Käppalaberget inom stadsdelen Käppala, Lidingö kommun

(§ 1.01), beslut att anta en fastighetsplan för vissa

kvarter och delar av kvarter inom samma stadsdel under viss

förutsättning (§ 1.03) och beslut angående

gatukostnadsersättning avseende Käppalaberget (§ 1.04). Den

4 februari 1993 tillkännagavs det på kommunens anslagstavla

att bl.a. protokollet över beslutet under § 1.04 justerats.

Ruth B. överklagade beslutet under § 1.03 om antagande av

fastighetsplan i en skrivelse som kom in till Länsstyrelsen

i Stockholms län den 22 februari 1993 och Kjell F.

överklagade beslutet under § 1.01 om antagande av

detaljplan i en skrivelse som kom in till länsstyrelsen den

25 februari 1993. Länsstyrelsen anförde i beslut den

12 mars 1993 att överklagandena syntes avse även

överklaganden av beslutet om gatukostnadsersättning

(beslutet under §  1.04) och att dylika beslut fick

överklagas i den ordning som föreskrivs för

laglighetsprövning enligt 10 kap.kommunallagen (1991:900).

Överklagandena i den delen överlämnades därför till

Kammarrätten i Stockholm och kom in till kammarrätten per

Kammarrätten

fax samma dag. Kammarrätten beslutade den 23 mars 1993 att

inte pröva Ruth B:s och Kjell F:s överklaganden av beslutet

under §  1.04 eftersom överklagandena kommit in för sent. -

I ansökningen överklagade Ruth B. och Kjell F.

kammarrättens beslut och yrkade att deras överklaganden av

beslutet om gatukostnadsersättning skulle tas upp till

prövning. - Ruth B. anförde i huvudsak följande. Hon hade

inte fått någon besvärshänvisning till kammarrätten från

mark- och exploateringskontoret i Lidingö stadshus. I

stället hade hon den 4 februari 1993, enligt anvisning från

plan- och byggkontoret, skickat sitt överklagande av

Lidingö kommunstyrelses beslut den 25 januari 1993 ang.

Käppalaberget till länsstyrelsen i Stockholm. - Kjell F.

anförde i huvudsak följande. Hans överklagande hade kommit

in till länsstyrelsen inom de stipulerade tre veckorna

varifrån de skickats vidare till kammarrätten, dock ej inom

de tre veckorna. Han hade underrättats som sakägare i brev

från Lidingö kommun med ett utdrag ur fullmäktiges beslut

att anta den aktuella detaljplanen. Där hänvisades till

länsstyrelsen för eventuell överklagan. Då hans

invändningar snarare gällt gatukostnader hade han

kontaktat, via ombud, den handläggare till vilken

hänvisades i handlingarna från kommunen men fick då inget

besked om möjligheten att överklaga direkt till

kammarrätten. I stället hade muntligen föreslagits att han

skulle framföra även sådana synpunkter till länsstyrelsen.

Då kommunallagen medgav att en laglighetsprövning av det

aktuella slaget insändes till kommunen eller landstinget i

stället för kammarrätten verkade det konstigt om lagens

avsikt var att omöjliggöra en behandling av ärendet då det

av misstag sänts till en överordnad instans. -

Regeringsrätten (1994-05-30, Tottie, Wadell, Bouvin):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten

finner ej skäl att meddela prövningstillstånd i anledning

av att Ruth B. och Kjell F. överklagat kammarrättens

beslut. - Ruth B:s och Kjell F:s överklaganden får

emellertid anses även innefatta ansökningar om

återställande av försutten tid för att överklaga

kommunfullmäktiges i Lidingö kommun beslut den 25 januari

1993 under § 1.04. Beslutet kan prövas endast i den ordning

som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap.

kommunallagen, vilket innebär att klagomålen skall ha

kommit in till kammarrätten eller kommunen inom tre veckor

från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla

att protokollet över beslutet justerats (10 kap. 6 och 7 §§

kommunallagen). Det åligger härvid inte kommunen att

meddela besvärshänvisning. Vad Ruth B. och Kjell F. anfört

i detta hänseende utgör därför inte skäl att återställa den

försuttna tiden för överklagande. Ej heller vad de i övrigt

har anfört innefattar sådana skäl. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten meddelar inte

prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför

fast. - Regeringsrätten avslår ansökningarna om

återställande av försutten tid. (fd III 1994-04-06,

G. Mattsson)

*REGI

*INST