RÅ 1994 not 358

Not 358. Ansökan av AB Gröna Lunds Tivoli om återställande

av försutten tid för att överklaga en dom ang.

mervärdeskatt. - Länsrätten i Stockholms län meddelade den

13 maj 1993 dom i mål om mervärdeskatt för AB Gröna Lunds

Tivoli avseende redovisningsperioden maj-juni 1991. Domen

vann laga kraft. - I ansökningen anhöll bolaget om

återställande av försutten tid för att överklaga

länsrättens dom. Det anförde i huvudsak följande. Ärendet

om mervärdeskatt hade haft ett stort personligt intresse

för bolagets styrelseordförande, John L., och denne hade

själv givit de instruktioner och det innehåll åt ärendet

som ansågs vara betydelsefullt för bolaget. John L:s

försämrade hälsotillstånd under sommaren och hans dödsfall

den 7 augusti 1993 hade medfört att besvärstiden löpt ut

utan att bolagets ledning uppmärksammat detta. -

Regeringsrätten (1994-06-01, M. Sjöberg, Palm, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad bolaget anfört utgör inte skäl för att återställa den försuttna tiden för att överklaga länsrättens dom. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-05-10, Andersson-Jarl)

*REGI

*INST