RÅ 1994 not 359

Överklagande av Fred S. ang. åborätt

Not 359. Överklagande av Fred S. ang. åborätt. - I en

skrivelse anhöll Fred S. - under åberopande av "lagen om

under bruk skatteköpta hemman och åborättsinstitutet" - att

länsstyrelsen skall återinsätta (inrymma) honom som

innehavare av kronoskattebergsmanshemmanet Grimsö,

Rambsbergs socken. Som stöd för ansökan bifogade Fred S.

kopior av utdrag ur inteckningsbok som utvisade släktskap

med tidigare innehavare av Grimsö. - Länsstyrelsen i Örebro

län (1990-03-19): Lantmäterienheten konstaterar

sammanfattningsvis i sin PM den 10 april 1989 att ärendet

är av mycket komplicerad natur där handlingar delvis saknas

och mycket gammal lagstiftning åberopas. Lantmäterienheten

har emellertid med stöd av tillgängligt underlag inte

funnit något i sin utredning som visar att åborätt alltjämt

skulle förekomma på någon hemmandel i Grimsö. Inte heller

har något uppdagats som styrker att de skatteköpta hemmanen

i Grimsö inte skulle kunnat försäljas till brukspatron

Heijkensköld och senare till staten. I sin PM 2 kommer

lantmäterienheten till samma slutsats. - Vad Fred S. anfört

i ärendet kan enligt länsstyrelsens uppfattning inte

kullkasta den slutsats lantmäterienheten kommit fram till.

- Fred S. har därför enligt länsstyrelsens bedömning inte

styrkt att han har rätt att bli återinsatt som åbo på

hemmanet Grimsö. - Ansökan skall därför avslås. - Fred S.

anförde besvär. - Kammarkollegiet (1991-12-19) delade

länsstyrelsens uppfattning och lämnade besvären utan

bifall. - Fred S. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten

(1994-06-01, Wahlgren, Brink, Dahlman, Berglöf, B Sjöberg)

fastställde Kammarkollegiets utslag. (fd II 1994-05-03,

G. Mattsson)

*REGI

*INST