RÅ 1994 not 364

Not 364. Ansökan av Viveka F. om rättsprövning av ett

beslut ang. serveringstillstånd. - Viveka F. ansökte den

4 juni 1993 hos Länsstyrelsen i Västmanlands län om

tillstånd till servering av starköl, vin och spritdrycker

på Stadshusrestaurangen i Västerås. Sedan länsstyrelsen

sänt ärendet på remiss till Individ- och familjenämnden i

Västerås kommun beslutade nämnden den 28 september 1993 att

avstyrka tillstånd till servering av alkoholdrycker till

allmänheten. - I ansökningen yrkade Viveka F. rättsprövning

av Individ- och familjenämndens beslut. - Regeringsrätten

(1994-06-03, Wahlgren, Brink, Dahlman, Berglöf,

B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa

förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning

skall ske bl.a. att fråga är om ett sådant

förvaltningsärende hos regeringen eller

förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i

8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. Vidare gäller som

förutsättning för att rättsprövning skall kunna ske bl.a.

att beslutet kan prövas av domstol endast efter ansökan om

resning. - Individ- och familjenämndens beslut har kunnat

överklagas till kammarrätten enligt vad som är stadgat om

laglighetsprövning i 10 kap.kommunallagen (1991:900).

Viveka F:s ansökan om rättsprövning kan därför inte

upptagas till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrättens avvisar ansökningen. (fd II 1994-05-19,

Karlsson)

*REGI

*INST