RÅ 1994 not 369

Not 369. Ansökan av Gösta B. om rättsprövning. -

Regeringen (Finansdepartementet) beslutade den 10 september

1992 att inte vidta någon åtgärd med anledning av en

skrivelse från Gösta B. - Gösta B. begärde rättsprövning

och yrkade att Regeringsrätten eller annan myndighet skulle

föranleda och medverka till en fullständig och slutlig

utredning av Svenska Handelsbankens engagemang i

Bartel-projektet. Gösta B. yrkade även muntlig förhandling.

- Regeringsrätten (1994-06-08, Björne, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall ansökan om sådan prövning ha kommit in till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för beslutet. Gösta B:s ansökan har kommit in efter utgången av den angivna tiden. Regeringens beslut kan redan av denna anledning inte bli föremål för prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III 1994-05-25, Bäckvall)

*REGI

*INST