RÅ 1994 not 375

Not 375. Ansökan av Klaus P. och Brain Invest AB om

rättsprövning av beslut om läkarvårdstaxan m.m. -

Regeringen (Socialdepartementet) beslutade den 12 december

1991 att inte vidta någon åtgärd med anledning av en av

Klaus P. gjord framställning ang. läkarvårdstaxan m.m. -

Klaus P. och Brain Invest AB begärde rättsprövning och

yrkade att Regeringsrätten skulle pröva om regeringens

beslut stred mot någon rättsregel och, om så var fallet,

upphäva beslutet och återförvisa målet till regeringen för

ny handläggning. Sökandena yrkade också att Regeringsrätten

skulle hålla muntlig förhandling och syn i målet samt

inhämta yttranden från regeringen och

Näringsfrihetsombudsmannen (numera Konkurrensverket).

Slutligen yrkade sökandena ersättning för

rättegångskostnader. - Till stöd för ansökningen anförde

sökandena bl.a. följande. Det kunde inte av beslutet

utläsas om sökandenas klagomål blivit sakbehandlade eller

ej. Det framgick inte av beslutet om sökandena ansetts

behöriga att föra talan i saken. De hade inte heller kunnat

utläsa skälen till beslutet. Regeringen hade varken genom

sitt beslut den 12 december 1991 eller senare vidtagit

några åtgärder för att komma till rätta med de

missförhållanden som inte endast sökandena utan också

Näringsfrihetsombudsmannen påtalat. Regeringen hade haft

skyldighet att ingripa när denne påtalat att så allvarliga

missförhållanden förelåg. Vidare stred beslutet mot flera

lagar, däribland regeringsformen, konkurrensrättslig

lagstiftning, hälso- och sjukvårdslagen. Ärendet var inte

heller erforderligt berett. - Regeringsrätten (1994-06-09, Wahlgren, Brink, Dahlman, Berglöf, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att ansökan har gjorts av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller förvaltningsmyndighet, som rör något

förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen.

Vidare gäller som förutsättning för att rättsprövning skall

kunna ske att beslutet innebär myndighetsutövning mot den

enskilde. Lagen gäller beslut i förvaltningsärenden. Härav

framgår att det skall vara fråga om ett beslut i ett

särskilt fall. - Såvitt gäller Brain Invest AB framgår av

handlingarna i målet att bolaget inte har varit part i

ärendet hos regeringen. Bolagets talan i Regeringsrätten

skall redan på grund härav avvisas. - Vad härefter angår

Klaus P:s talan ger regeringens beslut vid handen att fråga

inte är om ett beslut i ett förvaltningsärende som innebär

myndighetsutövning utan enbart om ett besked att inte vidta

någon åtgärd såvitt avser lagstiftning eller annan

normgivning. Beslutet är således inte av den beskaffenhet

att det kan göras till föremål för rättsprövning. Klaus P:s

talan kan därför inte heller tas upp till prövning. -

Ersättning för rättegångskostnader kan lagligen inte

medges. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Klaus P:s och bolagets ansökan om rättsprövning. - Regeringsrätten avvisar yrkandet om ersättning för rättegångskostnader. (fd II 1994-05-19, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST