RÅ 1994 not 376

Not 376. Överklagande av Milco E. ang. körkort. -

Kammarrätten i Stockholm (1993-08-27) avslog Milco E:s

överklagande av Länsrättens i Stockholms län beslut den

28 juni 1993 ang. återkallelse tillsvidare av Milco E:s

körkort. - Milco E. överklagade kammarrättens beslut och

yrkade ändring i beslutet. - Regeringsrätten (1994-06-09, Wahlgren, Brink, Dahlman, Berglöf, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har genom dom den

24 februari 1994 slutligt återkallat Milco E:s körkort.

Frågan om återkallelse tills vidare har därigenom

förfallit. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet från vidare handläggning. (fd II 1994-05-19, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST