RÅ 1994 not 378

Not 378. Överklagande av Rafic S. ang. utbyte av utländskt

körkort. - Länsrätten i Malmöhus län (1992-02-24, Svensson)

avslog en ansökan av Rafic S. om utbyte av utländskt

körkort med motiveringen att det inte styrkts att Rafic S.

innehaft ett i Libanon giltigt körkort. - Rafic S. yrkade i

kammarrätten att hans libanesiska körkort skulle bytas ut

mot ett svenskt körkort och anförde bl.a. följande. Det var

inte så att körkortsmyndigheterna i Libanon stämplade kopia

eller duplett direkt på körkorten utan myndigheten skrev i

stället ett intyg om att körkortet var en duplett. Hans

körkort hade i och för sig olika långa giltighetstider men

det berodde på att körkortsmyndigheterna i Libanon gav

några eller något år extra varje gång en kopia utfärdades.

- Länsrätten yttrade bl.a. följande. Svenska Ambassaden i

Damaskus hade i en promemoria från den 25 maj 1987

redogjort för vissa bestämmelser om libanesiska körkort. I

promemorian sägs att såväl körkort för privatpersoner som

trafikkort är giltiga till och med det år som innehavaren

fyller femtio år. Därefter förnyas de vart tredje resp.

vart femte år. Förnyelsen sker genom att ett nytt körkort

utfärdas. När ett libanesiskt körkort har utfärdats framgår

av en bläckstämpel på den övre delen av körkortets baksida.

Om det finns ett tidigare körkort framgår det av att

datumet längst ner till höger på baksidan går längre

tillbaka i tiden än utfärdandedatumet. Om körkortet har ett

utfärdandedatum som är äldre än körkortets tillverkningsår

rör det sig med största sannolikhet om en förfalskning. -

Enligt de intyg som Rafic S. gett in var körkortet giltigt

till olika tidpunkter under 1996 och 1997, dvs. när han var

40 resp. 41 år. Det måste vara helt uteslutet att körkort

utfärdades med en giltighetstid som stred mot den inhemska

lagstiftningen. Rafic S. hade inte berört denna

omständighet i de skrivelser som han gett in. Intygen kunde

därför inte läggas till grund för ett utbyte. - Rafic S.

anförde följande efter att ha fått del av länsstyrelsens

skrivelse. Enligt körkortssektionen vid

fordonsregistreringsverkets körkortsregister i republiken

Libanon var han innehavare av ett libanesiskt körkort med

nr 460 197. Körkortet var utfärdat den 30 oktober 1982 och

gällde till och med den 30 oktober 1997. Körkortet gav

honom rätt att föra samtliga slag av personbilar, lastbilar

bussar samt rätt att föra taxi. Han åberopade ett intyg som

var underskrivet av chefen för fordonsregistreringsverket.

Denna underskrift hade vidimerats av inrikesförvaltningen.

Dessutom hade justitieministeriet och utrikesministeriet

vidimerat underskriften på intyget. Utrikesministeriet hade

även utfärdat en legaliseringsstämpel. Peter Ahlgren som

var ambassadråd vid Svenska Ambassaden i Damaskus hade

vidimerat underskriften från utrikesministeriet. Genom

intyget hade han visat att han innehade ett i Libanon

gällande körkort. - Kammarrätten i Göteborg (1993-03-25,

Kärrström, Ståhlgren, Nilsson): Rafic S. har gett in

sammanlagt tre libanesiska körkort med nr 460 197 för att

styrka att han innehar ett i Libanon gällande körkort. Det

ursprungligen åberopade körkortet har undersökts av Statens

Kriminaltekniska Laboratorium. Laboratoriet har uttalat att

körkortet synes vara falskt eftersom grundformuläret är

obehörigen utfärdat. De andra två körkorten har utfärdats

1982 och enligt länsstyrelsen på ett formulär som togs i

bruk först flera år senare. - Dessutom har Rafic S. gett in

fem intyg från inrikesministeriet i Libanon. Enligt

samtliga intyg innehar Rafic S. ett libanesiskt körkort med

nr 460 197. Enligt tre av intygen har körkortet utfärdats

den 20 oktober 1982. Två av intygen anger dock den

3 oktober 1982 som utfärdandedatum. Enligt två intyg skulle

körkortet vara giltigt till och med den 3 oktober 1996

medan det enligt ett av intygen är giltigt t.o.m. den

30 oktober samma år. I de två återstående intygen anges den

30 oktober 1997 som sista giltighetsdag för körkortet.

Intygen innehåller även olika uppgifter om för vilka

fordonsslag körkortet gäller. Enligt samtliga intyg ger

dock körkortet Rafic S. behörighet att köra personbilar och

transportfordon i privat bruk med en totalvikt som inte

överstiger 3 500 kg. - Med hänsyn till vad som kommit fram

vid undersökningen av det körkort som Rafic S.

ursprungligen åberopade i sin ansökan anser kammarrätten

att detta inte kan läggas till grund för ett utbyte mot ett

svenskt körkort. De andra körkorten har enligt uppgift från

länsstyrelsen utfärdats på ett formulär som inte fanns vid

tidpunkten för utfärdandet. Enligt en promemoria från

Sveriges Ambassad i Damaskus skall det gå att utläsa av ett

libanesiskt körkort om det är en duplett eller har

förnyats. Rafic S. har invänt att ambassaden har fel och

att de libanesiska myndigheterna i stället utfärdar ett

intyg om att körkortet är en duplett eller har förnyats.

Kammarrätten sätter dock tilltro till ambassadens uppgifter. Det framgår inte av de två andra körkorten att de är dupletter eller att de har förnyats. Mot bakgrund av det nu sagda anser kammarrätten att inte heller dessa två körkort kan läggas till grund för ett utbyte mot ett svenskt körkort. Fråga uppkommer då om de intyg som Rafic S. har åberopat som stöd för sin ansökan kan godtas som bevisning för att han innehar ett gällande libanesiskt körkort. Kammarrätten gör följande bedömning. - I rättsfallet RÅ 1990 ref. 6 har Regeringsrätten uttalat att det ankommer på den som ansöker om utbyte att styrka att han har ett gällande utländskt körkort. I sådana fall där det föreligger misstanke om att ett åberopat körkort inte är äkta eller inte giltigt ansåg Regeringsrätten att bristen kunde avhjälpas genom att sökanden gav in behövlig

utredning från utfärdandemyndigheten eller

körkortsmyndigheten i hemlandet. I sammanhanget måste också

vägas in att ett vägrat utbyte normalt bör kunna avhjälpas

genom avläggande av körkortsprov i ordinär ordning. Det kan

vidare noteras att Regeringsrätten i andra avgöranden har

godtagit intyg om körkortsinnehav från inrikesministeriet i

Libanon när misstanke fanns om att de i målet åberopade

körkorten inte var utfärdade i behörig ordning (RÅ 1989

not. 86 och 255, RÅ 1991 not. 55 och not. 249 samt

Regeringsrättens dom den 11 juni 1992, mål nr 5581-1991). -

Mot bakgrund av vad som kan utläsas av praxis bör de intyg

som Rafic S. åberopat inte underkännas enbart av det skälet

att hans körkort inte kan läggas till grund för ett utbyte.

Enligt Sveriges Ambassad i Damaskus gäller ett libanesiskt

körkort till och med det år innehavaren fyller 50 år.

Rafic S. har inte påstått att ambassaden har fel.

Kammarrätten utgår därför från att ambassadens uppgift är

korrekt. Intygen i detta mål anger att hans körkort gäller

tills han fyllt 40 eller 41 år. Han har inte lämnat någon

förklaring till varför hans körkort har en kortare

giltighetstid än den som gäller enligt libanesisk lag.

Dessutom innehåller intygen olika uppgifter vad gäller

utfärdandedatum och behörighet. Dessa förhållanden i

förening med vad som kommit fram om de körkort som Rafic S.

har åberopat gör att det inte kan anses att han

tillförlitligen har styrkt att han innehar ett i Libanon

giltigt körkort. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Hos

Regeringsrätten fullföljde Rafic S. sin talan. Till stöd

härför åberopade han en skrivelse från Sveriges ambassad i

Damaskus den 22 november 1993. Enligt skrivelsen var

ambassadens bedömning att Rafic S:s libanesiska körkort med

nr 460197 är äkta. - Regeringsrätten (1994-06-09, Björne, Tottie, Wadell, Bouvin, Ragnemalm): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner skäl

meddela prövningstillstånd. - Med hänsyn till den utredning

som Rafic S. numera förebragt i målet samt till

omständigheterna i övrigt finns anledning till förnyad

prövning av frågan om han hade ett i Libanon giltigt

körkort när ansökningen om utbyte gjordes. Hans ansökan om

utbyte skall därför prövas på nytt av länsstyrelsen. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar

prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver

kammarrättens dom och Länsstyrelsens i Malmöhus län beslut

den 24 februari 1992 samt visar målet åter till

länsstyrelsen för ny behandling. - Regeringsråden Tottie

och Bouvin deltog inte vid avgörande av frågan om

prövningstillstånd. (fd III 1994-05-18, Hartzell)

*REGI

*INST