RÅ 1994 not 38

Not 38. Ansökan av dödsboet efter Sven L. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut av

fastighetstaxeringsnämnd. - Fastighetstaxeringsnämnden åsatte vid 1988 års allmänna fastighetstaxering fastigheten Gladan 3 såsom hyreshusenhet taxeringsvärdet 19 000 000 kr, varav markvärde 8 200 000 kr. I en den 28 juni 1990 inkommen skrivelse överklagade Sven L.

fastighetstaxeringsnämndens beslut. Den 23 september 1993 avvisade Länsrätten i Stockholms län skrivelsen med

hänvisning till att den kommit in efter det att tiden för överklagande i ordinarie ordning gått ut samt att rätt till besvär i särskild ordning inte visats föreligga. Dödsboet efter Sven L. har därefter anfört besvär hos Kammarrätten i Stockholm över Länsrättens i Stockholms län beslut. -

Dödsboet efter Sven L. yrkade att den försuttna tiden för att överklaga fastighetstaxeringsnämndens beslut skulle återställas. - Regeringsrätten (1994-01-31, Brink, Berglöf, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande.

Kammarrätten har ännu inte överprövat länsrättens beslut den 23 september 1993 att avvisa Sven L:s överklagande av fastighetstaxeringsnämndens beslut angående allmän

fastighetstaxering 1988. På grund härav kan frågan om återställande av försutten tid för att överklaga sistnämnda beslut för närvarande inte tas upp till prövning. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar

ansökningen. (fd I 1994-01-18, Klint)

*REGI

*INST