RÅ 1994 not 383

Not 383. Ansökan av Magnusson International Trading AB om

återställande av försutten tid alternativt resning i mål om

inkomsttaxering. - Länsrätten i Stockholms län prövade

genom dom den 7 maj 1992 Magnusson International

Trading AB:s inkomsttaxeringar 1988. Bolaget delgavs domen

den 22 maj 1992. Domen vann laga kraft. - I skrivelse som

inkom till Regeringsrätten den 13 november 1992 yrkade

bolaget att Regeringsrätten skulle återställa försutten tid

för att överklaga länsrättens dom. Alternativt yrkade

bolaget att resning skulle beviljas. Till stöd för sin

ansökan anförde bolaget i huvudsak följande. Skäl för att

återställa försutten tid var företagsledares vistelse i

utlandet under stor del av tiden mellan meddelad dom och

den nämnda skrivelsen. Domskälen tydde på en grov

felbedömning av ärendet, vilket gjorde att kriteriet för

resning var uppfyllt. Av domskälen framgick att en

utredning utvisat att bolaget inte åsatts någon taxering

för 1987 eftersom bolagets räkenskapsår omfattade tiden den

1 januari 1986 - den 30 juni 1987. Bolagets rörelse skulle

därmed taxeras först 1988 och så hade även skett. Men

bolaget innehade även en andel i ett kommanditbolag som

deklarerade 1987 med ett underskott på 159 121 kr. Detta

underskott skulle enligt då gällande regler taxeras 1987

trots att aktiebolagets egen rörelse skulle taxeras först

1988. Det var riktigt att bolaget inte hade åsatts någon

taxering för 1987 med avseende på att ett underskott inte

taxerades utan prövades först vid utnyttjandet. Det måste

bero på en grov missuppfattning att förvägra bolaget att

deklarera underskottet på rätt taxeringsår och sedan

utnyttja det vid kommande taxering. - Riksskatteverket

bestred bifall till ansökningen. - Regeringsrätten

(1994-06-10, Björne, Tottie, Wadell, Bouvin, Ragnemalm):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad bolaget åberopat utgör inte skäl för att återställa försutten tid. - Bolaget har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna. (fd III 1994-05-19, Schön- Engqvist)

*REGI

*INST