RÅ 1994 not 386

Not 386. Ansökan av Ingemar L. om återställande av

försutten tid för att överklaga taxeringsnämnds beslut med

avseende på 1988 års taxering. - Regeringsrätten

(1994-06-13, M. Sjöberg, Voss, Palm, Werner, Swartling):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår att Ingemar L. skönstaxerats vid 1988 års

taxering i avsaknad av deklaration och att han överklagat

taxeringsnämndens beslut hos Länsrätten i Kalmar län med

yrkande om att bli taxerad enligt en till överklagandet

fogad deklaration samt att länsrätten ännu inte avgjort

målet. - Eftersom länsrätten ännu inte avgjort det hos

domstolen anhängiggjorda målet avseende 1988 års taxering

kan frågan om återställande av försutten tid för att

överklaga taxeringsnämndens beslut inte prövas. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar

ansökningen. (fd I 1994-05-04, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST