RÅ 1994 not 388

Not 388. Ansökan av Martin H. och Hans M. m.fl. om

rättsprövning av beslut om antagande av detaljplan. -

Kommunfullmäktige i Haninge kommun antog den 3 maj 1993

detaljplan för Vendelsö 6, Kyrkviken-Dalen. Beslutet

överklagades av bl.a. Martin H. och Hans M. - Länsstyrelsen i Stockholms län (1993-07-16, Evaeus) avvisade Hans M:s och två andra klagandes talan samt avslog överklagandena i övrigt. - Martin H. m.fl., dock inte Hans M., överklagade beslutet. - Regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet (1993-12-02) avslog överklagandena med bl.a. följande

motivering. Vid den avvägning som skall göras mellan

berörda allmänna och enskilda intressen finner regeringen

att exploateringsgraden och planutformningen inte kan anses

innebära sådana olägenheter för de klagande att planen inte

kan godtas. Inte heller i övrigt har det framkommit någon

omständighet som utgör skäl att ändra länsstyrelsens

beslut. - Hos Regeringsrätten ansökte sökandena om

rättsprövning och resning av regeringens beslut och yrkade

att kommunens beslut om detaljplan skulle upphävas. De

yrkade även inhibition av regeringsbeslutet tills målet

avgjorts. De anförde bl.a. följande. Nya fakta och

omständigheter hade framkommit sedan regeringen meddelade

sitt beslut. Vid besök under 1994 hos stadsbyggnadskontoret

och hos kommunens registrator hade det visat sig att det i

diariet saknas flera handlingar som sökandena lämnat in. De

flesta av de saknade handlingarna hade lämnats in inför det

slutliga godkännandet och antagandet av detaljplanen. De

ansåg att Haninge kommun bröt mot lagen när det gällde

diarieföring och arkivering av deras inlämnade handlingar

samt genom att undanhålla deras viktigaste skrivelser så

att de kommunala besluten fattats utan vetskap om

innehållet i dessa skrivelser. Besluten hade således inte

tillkommit i laga ordning. Beslutsunderlaget hade också

varit bristfälligt. - Regeringsrätten (1994-06-13,

Wahlgren, Brink, Dahlman, Berglöf, B. Sjöberg): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Hans M. har inte överklagat

länsstyrelsens beslut till regeringen och har således inte

varit part i ärendet där. Hans begäran om rättsprövning kan

därför inte tas upp till prövning. - Enligt 1 § lagen

(1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett

sådant förvaltningsärende hos bl.a. regeringen, som rör

något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 §

regeringsformen, pröva om avgörandet i ärendet strider mot

någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som

i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Det

åligger enligt 3 § andra stycket samma lag sökanden att i

ansökningen ange på vilket sätt han anser att avgörandet

strider mot någon rättsregel och vilka omständigheter han

vill åberopa till stöd för detta. - Regler om förfarandet

vid detaljplaneläggning finns i 5 kap. 18-36 §§ plan- och

bygglagen (1987:10). Bestämmelser finns bl.a. om samråd med

enskilda (20-21 §§) och om sakägares m.fl. möjligheter att

skriftligen framföra synpunkter på ett utställt

detaljplaneförslag, vilka synpunkter det åligger kommunen

att sammanställa och överväga (23-27 §§). - De anmärkningar

sökandena gjort beträffande behandlingen av deras

skrivelser rör emellertid ett senare skede i

beslutsprocessen och gäller skrivelser som innehåller

argumentering inför sammanträden med byggnadsnämnd,

kommunstyrelse och kommunfullmäktige. - Sökandena har i

detta hänseende gjort gällande att vissa skrivelser inte

diarieförts och vidare undanhållits de beslutande organen.

Som stöd för påståendet har dock endast företetts ett intyg

från en anställd vid Haninge kommuns stadsbyggnadskontor,

vari uppges att två till kommunförvaltningen inlämnade

handlingar inte kunnat återfinnas i kontorets

register/arkiv. Härigenom är dock inte visat att kommunens

beslut att anta detaljplanen inte tillkommit i laga

ordning. Vad som anförts i denna del kan mot bakgrund härav

inte leda till slutsatsen att regeringens beslut strider

mot någon rättsregel. - Sökandena har i sina ansökningar i

övrigt inte angett på vilket sätt de anser att regeringens

avgörande i planärendet strider mot någon rättsregel. På

grund härav och då det inte heller i övrigt klart framgår

av omständigheterna i ärendet att beslutet strider mot

någon rättsregel skall deras ansökningar om rättsprövning

avslås. - I målet har inte framkommit några omständigheter

som utgör skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Hans M:s ansökan om rättsprövning. - Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning. - Regeringsrätten förklarar med anledning av övriga sökandes ansökningar om rättsprövning att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1994-05-31, G. Mattsson)

*REGI

*INST