RÅ 1994 not 39

Not 39. Överklagande av Bengt C. i mål om körkort. -

Kammarrätten i Stockholm (1993-10-18) fastställde

Länsrättens i Stockholms län beslut den 30 juli 1993 att återkalla Bengt C:s körkort tills vidare med en

giltighetstid av elva månader. - Bengt C. yrkade att Regeringsrätten skulle sätta ned giltighetstiden för

beslutet. - Regeringsrätten (1994-01-31, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Länsrätten i Stockholms län har genom dom den 17 november 1993 slutligt återkallat Bengt C:s körkort. Frågan om återkallelse tills vidare har därigenom

förfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd II 1994-01-13, Persson)

*REGI

*INST